Personligt ledarskap – ökad livskompetens

Personligt ledarskap handlar om resurser och mod för att leda sig själv genom livets utmaningar för att få ut bästa möjliga av sig själv och sin situation. Personligt ledarskap handlar om att hantera och skapa förändringar som gagnar dig och dina önskningar om ett liv i balans och harmoni.

Längtan att förverkliga sig själv
Att växa och utvecklas har i alla tider varit ett av mänsklighetens dilemman och strävanden, det är en del i vår process som människor. Människan har en inneboende längtan att förverkliga sig själv (det översta steget i Maslows behovspyramid)- detta är en av drivkrafterna som ger livet mening.

 400px-Maslo_hierarchy_of_needs_svg

Inspiration och näring får vi då vi befinner oss på rätt plats och i rätt sammanhang (fysiskt såväl som psykiskt). Att känna sig själv och sina behov är förutsättningar för att kunna vara på rätt plats och att befinna sig i rätt sammanhang, och att hantera de tillfällen då vi måste inse att det inte är möjligt just nu att vara det. Att på ett medvetet sätt förhålla sig till livets erfarenheter, reflektera över och formulera tanker, känslor och upplevelser, leder till en ökad känsla av frihet då du kan förstå dina reaktioner och välja nya förhållningssätt.

Livskompetens – möjligheter för växande och utveckling
Kompetens handlar om förmågan att utföra/ hantera en uppgift genom att använda kunskaper och färdigheter för handling i ett specifikt sammanhang. Livskompetens handlar alltså om att använd, eller då det behövs – skaffa sig, kunskaper och färdigheter för att hantera de utmaningar som livet erbjuder oss.

Oro, sorg, nedstämdhet, vilsenhet, obeslutsamhet, dålig självkänsla, relationer som inte fungerar tillfredsställande, otrivsel och stress är erfarenheter som kan komma till oss alla under livet. Ibland går allt väldigt fort, du kanske upplever stress och otillräcklighet. Ibland står livet stilla, du kanske upplever frustration eller tristess. Ibland tar sig livet vägar du inte önskar, du kanske drabbas av sorg eller kris.

Vid dessa tider i livet kan vi behöva någon utomstående att tala med. Samtala för att få nya perspektiv och kraft till nya handlingar för att förflytta oss närmare våra mål och önskningar. I alla svårigheter finns en möjlighet att växa och bli stärkt – att finna ny inspiration in i framtiden- att bli mer livskompetent.

Utan att livet erbjuder oss denna form av utmaningar känner vi ibland en längtan, en längtan att just växa, utvecklas och skapa ny inspiration. Att bli medveten om hur det går till då jag mår bra och har ”flyt” i livet – är en värdefull kunskap för att kunna påverka min egen utveckling och mitt eget liv- för att känna en inre tillfredsställelse med livet.

Coaching – redskap för det personliga ledarskapet
Ett väl fungerande personligt ledarskap, precis som alla andra former av ledarskap, bygger på medvetenhet, tydlighet, målfokusering, handling, känslomässigt engagemang och ansvarstagande.

Samtliga av dessa komponenter ingår i coachingprocessen, som är en väg mot personligt ledarskap och ökad livskompetens.

Coaching innebär en medveten och tydlig kommunikation som bygger på självkännedom och medvetenhet om hur vi påverkar och påverkas i våra relationer och sociala sammanhang.

I ett coachande förhållningssätt tror vi på individens personliga potentialer och utgår från att individen/ gruppen har både vilja och förmåga att ta eget ansvar för sin egen förändringsprocess- detta stärker det personliga ledaskapet och ger ansvaret tillbaka till individen.

Coaching handlar om att skapa ökad medvetenhet och nya perspektiv. För att detta ska leda till förändring finns ett tydligt fokus på handlingar. Utan handlingar- nya handlingar, sker ingen förändring och utveckling.

För att förändringar ska vara hållbara behöver de ha en positiv känslomässig koppling – det är det som skapar motivation för att agera.  Ett coachande förhållningssätt som talar till både hjärta och hjärna är mycket effektivt.

hibiskus1.jpg

Hur fungerar ditt personliga ledaskap?
Är du en bra ledare för dig själv?

Marie-Louice Wallin, Cert ICF Coach 

 

 

Skriv gärna din kommentar här: