Stresshantering- Företag

  – Föreläsningar / workshops – om stress  och stresshantering
  – Individuell stresshantering –  individuell och konkret handlingsplan för minskad stress
  – Stresshantering i grupp – föreläsning  och praktiska övningar

Stresshantering – Öka välbefinnandet och hälsotalet i företaget!

Stresshantering handlar inte bara om  att motverka stress – det handlar om att skapa förutsättningar för ökad  livskvalitet och energi i ett livslångt perspektiv. Stresshantering spänner över  flera områden och handlar om förändring i livsstil och beteende, t.ex. kost,  motion, alkohol och rökvanor, förändring av psykologiska strategier för att  hantera stress.

 

Stress och sjukskrivningar

Dagligen hör vi talas om stress,  utbrändhet och sjukskrivningar. Detta drabbar inte bara individen, utan också  företaget. Kostnaderna för detta, ekonomiskt och mänskligt, är mycket stora.  Stressrelaterade symtom visar sig med mindre effektivitet, mindre arbetsglädje  och sjukskrivning som följd.

Siffror från Försäkringskassan  och AFA Försäkring visar att psykisk ohälsa och stressrelaterade besvär vid sidan av  belastningsskador är den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning.

WHO menar att psykisk ohälsa och  stressrelaterade sjukdomar är de ledande generella orsakerna till för tidig död  i Europa. WHO säger vidare att många av de vanligaste sjukdomarna hos vuxna  (hjärt-kärlsjukdomar, typ 2 diabetes, mental ohälsa och långvarig smärta) i 40-70 %  kan kopplas till stress i kombination med ogynnsam och ohälsosam livsstil.

 

Avdragsgill friskvård

Stress  bör ses i ett helhetsperspektiv – arbete och privatliv är i dag nära  sammankopplat. Företag som erbjuder sin personal kunskap och redskap för att  hantera stress skapar också förutsättningar för ökad välbefinnande, ökad  motivation och ökad effektivitet på arbetsplatsen

På alla arbetsplatser ställs medarbetarna inför varierande krav  från arbetsgivaren. En rimlig stressnivå och rimliga krav motiverar individen  och ökar energin, motivationen och produktiviteten. I situationer där kraven  under en längre tid överstiger individens förmåga eller när förutsättningar för  att göra ett fullgott arbete saknas blir de i stället en nedbrytande kraft. Här  handlar det om negativ stress, som även kan infinna sig när kraven är för låga.  Man kan bli stressad av att känna sig uttråkad, underskattad eller  understimulerad.

Många gånger finns det komplexa samband mellan påfrestningar i  arbetslivet och privata omständigheter. Den som drabbats av förlust eller  relationsproblem kan tillfälligt ha svårt att hantera en arbetsbörda som han  eller hon normalt inte skulle ha några svårigheter med.  

Vilken effekt stress har på en individ påverkas av  flera olika faktorer. Det kan handla om stöd och support – hemma och på  arbetsplatsen, den egna personligheten och förmågan att hantera stress.  Det som är  för hög stress för en person vid en tidpunkt behöver inte vara  det för samma person vid en annan tidpunkt, eller för en annan person.

Stress – en del av vår vardag

Stress har alltid varit en del  människans vardag och levnads villkor. Stress är både livsnödvändigt och  hälsosamt Stress kan fungera som motivation och drivkraft för utveckling och  prestation. I grunden är stress en naturlig biologisk reaktion som ger extra  kraft och energi för att klara svårare situationer. Lagom och regelbunden stress  är kanske en av de viktigaste resurserna för ett kvalitetsfyllt liv i god hälsa.  Det som är farligt för oss är inte stressen i sig utan bristen på vila och  återhämtning.

Vad som helst kan stressa vem som helst  av vilken anledning som helst. Människor är komplexa – vad som skapar stress kan  variera kraftigt mellan individer och över tid för en och samma individer. Inom  stressforskningen beskrivs stress som ett tillstånd då vi inte har eller  upplever oss inte ha de resurser för att leva upp till de krav omgivningen eller  vi själva ställer på oss. Dessa resurser handlar inte bara brist på tid. Sjukdom  – egen eller anhörigs, ekonomi, arbetslöshet, för stor arbetsbörda,  understimulering, ensamhet, låg självkänsla är exempel på livssituationer som  kan skapa stress.

norrlands_alv

Företag som erbjuder sin personal kunskap och redskap för att  hantera stress skapar
också förutsättningar för ökat välbefinnande, ökad  motivation och ökad effektivitet på arbetsplatsen

Skriv gärna din kommentar här: