Stresshantering – Må bra i en stressad tid

Stress  – en del av vår  vardag

Stress har alltid varit en del  människans vardag och levnads villkor. Stress är både livsnödvändigt och  hälsosamt Stress kan fungera som motivation och drivkraft för utveckling och  prestation. I grunden är stress en naturlig biologisk reaktion som ger extra  kraft och energi för att klara svårare situationer. Lagom och regelbunden stress  är kanske en av de viktigaste resurserna för ett kvalitetsfyllt liv i god hälsa.  Det som är farligt för oss är inte stressen i sig utan bristen på vila och  återhämtning.

Vad som helst kan stressa vem som  helst av vilken anledning som helst. Människor är komplexa – vad som skapar  stress kan variera kraftigt mellan individer och över tid för en och samma  individer. Inom stressforskningen beskrivs stress som ett tillstånd då vi inte  har eller upplever oss inte ha de resurser för att leva upp till de krav  omgivningen eller vi själva ställer på oss. Dessa resurser handlar inte bara  brist på tid. Sjukdom – egen eller anhörigs, ekonomi, arbetslöshet, för stor  arbetsbörda, understimulering, ensamhet, låg självkänsla är exempel på  livssituationer som kan skapa stress.

WHO menar att psykisk ohälsa och  stressrelaterade sjukdomar är de ledande generella orsakerna till för tidig död  i Europa. WHO säger vidare att många av de vanligaste sjukdomarna hos vuxna  (hjärt-kärlsjukdomar, typ 2 diabetes, mental ohälsa och långvarig smärta) kan i  40-70 % kopplas till stress i kombination med ogynnsam och ohälsosam livsstil.

Stresshantering – stärk dina  skyddsfaktorer

Stresshantering handlar inte bara om  att motverka stress – det handlar om att skapa förutsättningar för ökad  livskvalitet och energi i ett livslångt perspektiv. Stresshantering spänner över  flera områden och handlar om förändring i livsstil och beteende, t.ex. kost,  motion, alkohol och rökvanor, förändring av psykologiska strategier för att  hantera stress (copingmönster) samt direkta effekter via biologiska mekanismer  såsom hormonsystem och ämnesomsättning.

Återhämtning

Det som är farligt för oss är inte  stressen i sig utan bristen på vila och återhämtning. Normalt så återställer sig  kroppen efter en stressituation. Det parasympatiska nervsystemet som är inriktat  på vila och återhämtning aktiveras vid vila och avslappning, detsamma gäller  ämnesomsättningen och immunsystemet. Regelbunden vila och återhämtning är av  stor vikt för att kroppens system ska fungera optimalt. Ju längre tid stressen  pågått desto längre tid kan det ta att balansera kroppen igen.

stresshantering

Det som är farligt för oss är inte  stressen i sig
utan bristen på vila och återhämtning

 

Skriv gärna din kommentar här: