Coachande förhållningssätt - Novus- utveckling och möjligheter

"Kur­sen har varit en med­ve­tan­de­hö­ja­re beträf­fan­de kon­struk­ti­va sam­tal, både pro­fes­sio­nellt och pri­vat." / Maria 

Coachan­de för­håll­nings­sätt - kom­mu­ni­ka­tion med hög kvalitet

Ett coachan­de för­håll­nings­sätt inom före­ta­get ska­par moti­va­tion och enga­ge­mang- vik­ti­ga red­skap inte bara för indi­vi­dens utveck­ling utan även för före­ta­gets utveck­ling och effektivitet.

Att sam­tal och grupp­kom­mu­ni­ka­tion hål­ler en hög kva­li­tet är vik­tigt för att verk­sam­he­ten ska fun­ge­ra opti­malt och för att med­ar­be­tar­na ska må bra.

En håll­bar utveck­ling i före­tag, orga­ni­sa­tio­ner och i sam­häl­let i stort bör­jar med utveck­ling av indi­vi­der. Rol­len som t ex leda­re eller lära­re hand­lar att ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för indi­vi­ders och grup­pers utveckling.

Ett coachan­de för­håll­nings­sätt fri­gör män­ni­skors och grup­pers poten­ti­al genom en kre­a­tiv och öppen kom­mu­ni­ka­tion som främ­jar enga­ge­mang och ansvarstagande.

Före­tags­ut­bild­ning

Våra före­tags­an­pas­sa­de utbild­ning­ar erbju­der teo­ri och prak­tisk fär­dig­hets­trä­ning uti­från ett coachan­de för­håll­nings­sätt för att skapa

  • Moti­va­tion
  • Ökad effek­ti­vi­tet och prestation
  • Bätt­re sätt att han­te­ra konflikter
  • Bätt­re och tyd­li­ga­re kommunikation
  • Tyd­li­ga­re foku­se­ring på före­ta­gets mål
  • Aktivt med­ar­be­tar­skap – ökat indi­vi­du­ellt ansvar
  • Per­son­lig utveck­ling för med­ar­be­ta­re och ledning

Kon­tak­ta mig för ett upp­lägg som pas­sar ert företag

Marie-Louice är en fan­tas­tisk lära­re, men­tor och coach. Jag har fått möj­lig­he­ten att insu­pa den kun­skap, vis­dom och nyfi­ken­het som Marie-Lou­i­se delar med sig av i sitt sätt att utbil­da och kan varmt rekom­men­de­ra hen­ne både som lära­re och coach / Susan­ne Schioler 

Kur­sen har varit en med­ve­tan­de­hö­ja­re beträf­fan­de kon­struk­ti­va sam­tal, både pro­fes­sio­nellt och privat/ Maria