Coaching för företag - Novus- utveckling och möjligheter

"Coaching­en har gett nya insik­ter och per­spek­tiv, ska­pat moti­va­tion och enga­ge­mang." / Lars, HR-ansvarig 

Per­so­na­len är före­ta­gets vik­ti­gas­te resurs

Coaching är ett effek­tivt red­skap för att öka moti­va­tion och enga­ge­mang, stär­ka team­käns­lan och ska­pa en kre­a­tiv och del­ak­tig kommunikation.

En håll­bar utveck­ling i före­tag, orga­ni­sa­tio­ner och i sam­häl­let i stort bör­jar med utveck­ling av indi­vi­der. Rol­len som t ex leda­re eller lära­re hand­lar att ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för indi­vi­ders och grup­pers utveckling.

Att sam­tal och grupp­kom­mu­ni­ka­tion hål­ler en hög kva­li­tet är vik­tigt för att verk­sam­he­ten ska fun­ge­ra opti­malt och för att med­ar­be­tar­na ska må bra.

Att kun­na moti­ve­ra och inspi­re­ra and­ra är vik­ti­ga red­skap – inte bara för indi­vi­dens utveck­ling utan även för före­ta­gets utveck­ling och effektivitet.

Coaching – verk­tyg när en grupp eller indi­vid behöver

 • Öka sitt engagemang
 • Ta ut en ny riktning
 • Nå ett spe­ci­fikt mål
 • Han­te­ra förändringar
 • Lösa pro­blem
 • Fat­ta vik­ti­ga beslut

Vins­ter för företaget

 • Ökat enga­ge­mang
 • Stärkt team­käns­la
 • Effek­ti­va­re och tyd­li­ga­re kommunikation
 • Verk­tyg för att upp­nå upp­sat­ta mål
 • Ökad för­må­ga för konflikthantering
 • Bätt­re för­må­ga att prioritera

Coaching för företag

Kun­ska­per om kom­mu­ni­ka­tion och prak­tisk fär­dig­hets­trä­ning i coachan­de för­håll­nings­sätt ska­par en kre­a­tiv arbetsmiljö

 • Ökad triv­sel
 • Ökat enga­ge­mang
 • Ökad del­ak­tig­het
 • Ökat ansvars­ta­gan­de
 • Ökad effek­ti­vi­tet

Novus erbju­der

 • Indi­vi­du­ell coaching för med­ar­be­ta­re och ledning
 • Före­tags­an­pas­sa­de utbildningar
 • Före­läs­ning­ar
 • Works­hops

Coaching erbjuds med för­del både med­ar­be­ta­re och led­ning- för att ska­pa ett coachan­de för­håll­nings­sätt i hela organisationen.

Kon­tak­ta mig för ett upp­lägg som pas­sar ert företag

Coaching­en har gett nya insik­ter och per­spek­tiv, ska­pat moti­va­tion och enga­ge­mang. Lars, HR ansvarig 

Dina frå­gor har gett oss nya infalls­vinklar och vi ser nya möj­lig­he­ter, TACK!