För företag - Novus- utveckling och möjligheter

"Coaching­en har gett nya insik­ter och per­spek­tiv, ska­pat moti­va­tion och enga­ge­mang." / Lars, HR-ansvarig 

Per­so­na­len är före­ta­gets vik­ti­gas­te resurs

Gal­lups under­sök­ning från 2017 visa­de att affär­sen­he­ter med fler enga­ge­ra­de med­ar­be­ta­re har hög­re pro­duk­ti­vi­tet, lön­sam­het, reten­tion och kundnöjdhet.

  • Endast 14% av Sve­ri­ges med­ar­be­ta­re är enga­ge­ra­de i sina jobb och arbe­tar aktivt i sam­ma rikt­ning som sin orga­ni­sa­tion samt bidrar med posi­tiv energi.
  • 75% är oen­ga­ge­ra­de, sak­nar enga­ge­mang och är san­no­likt inte benäg­na att bidra till orga­ni­sa­tio­nens mål.
  • 11% är aktivt oen­ga­ge­ra­de med­ar­be­ta­re som inte trivs och är opro­duk­ti­va på job­bet samt spri­der nega­tiv energi.

I under­sök­ning­en hade Gal­lup räk­nat ut att oen­ga­ge­ra­de med­ar­be­ta­re på före­tag i Stor­bri­tan­ni­en och Tyskland kos­ta­de före­ta­gen sam­man­lagt 83 respek­ti­ve 151 mil­jar­der kro­nor per år. I Sve­ri­ge är siff­ran än mer dyster.

Men det behö­ver inte vara så här - Du kan göra skillnad!

Novus erbju­der frisk­vårds­tjäns­ter för att öka häl­so­ta­let i företaget

Coaching - Läs mer här

Stress­han­te­ring Läs mer här

Mas­sage - Läs mer här

Före­läs­ning­ar  - Läs mer här

Kon­tak­ta mig för ett upp­lägg som pas­sar ert företag