Föreläsningar - Novus- utveckling och möjligheter

"Marie-Louice är en fan­tas­tisk lära­re, men­tor och coach." / Susan­ne Schioler 

Före­läs­ning­ar

Jag erbju­der före­läs­ning­ar inom stress­han­te­ring och per­son­ligt ledarskap.

Mina före­läs­ning­ar ska­par reflek­tio­ner, inspi­ra­tion, kun­skap och verk­tyg för att ska­pa ener­gi och balans. På mina före­läs­ning­ar var­var jag teo­ri med prak­tis­ka övning­ar – så att du direkt kan ta de förs­ta ste­gen som gör skill­nad i din var­dag, pri­vat och yrkesmässigt.

Må bra i en stres­sad tid – Stress och stresshantering

En före­läs­ning som ger kun­skap, verk­tyg och inspi­ra­tion för att ska­pa bätt­re balans och stör­re väl­be­fin­nan­de i livet/yrkeslivet.

Stress­han­te­ring hand­lar inte bara om att mot­ver­ka stress – det hand­lar om att ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för ökad livs­kva­li­tet och ener­gi i ett livs­långt perspektiv.

Före­läs­ning­en var­var teo­ri med tid för egna reflek­tio­ner samt prak­tis­ka övningar.
Vad är stress?
Är stress farligt?
Hur påver­kas vi av stress?
Kort­va­rig och lång­va­rig stress.
Vad mot­ver­kar stress?

Per­son­ligt ledarskap

Alla for­mer av ledar­skap har vis­sa gemen­sam­ma näm­na­re, oav­sett om det hand­lar om det per­son­li­ga ledar­ska­pet eller ledar­skap av en stor orga­ni­sa­tion. Des­sa gemen­sam­ma näm­na­re hand­lar om själv­kän­ne­dom, tyd­lig kom­mu­ni­ka­tion, ansvars­ta­gan­de, pas­sion, vär­de­ring­ar, mål­bil­der och handlingsplaner.

Det per­son­li­ga ledar­ska­pet hand­lar om att leda sig själv genom livet utma­ning­ar och att leda sig själv mot sina dröm­mar och mål.

Den­na före­läs­ning ger dig kun­skap och red­skap för att för att på ett tryggt och sta­bilt sätt leda dig själv, oav­sett om det hand­lar om den pri­va­ta eller den yrkes­mäs­si­ga delen av livet-  des­sa delar hör ihop och påver­kar varandra.

Jag kom­mer gär­na till Er arbets­plats och hål­ler en före­läs­ning. Kon­tak­ta mig för ett upp­lägg som pas­sar ert företag

Marie-Louice är en fan­tas­tisk lära­re, men­tor och coach. Jag har fått möj­lig­he­ten att insu­pa den kun­skap, vis­dom och nyfi­ken­het som Marie-Lou­i­se delar med sig av i sitt sätt att utbil­da och kan varmt rekom­men­de­ra hen­ne både som lära­re och coach / Susan­ne Schioler 

Jag tyc­ker om Marie-Louice´s var­ma och pro­fes­sio­nel­la bemö­tan­de. Hon har en god för­må­ga att lyss­na in och kän­ner av både enskil­da indi­vi­der och grup­per väl. Hon har ett stark peda­go­gisk för­må­ga och jag tyc­ker om att hon pus­ha­de oss i våra övning­ar och coacha­de oss väl på vår väg/ Lena Broo