www.novus-utveckling.se/företagsmassage

"Otro­lig vär­de­full möj­lig­het att få des­sa behand­ling­ar på arbets­plat­sen, under arbets­tid. Jag mår myc­ket bätt­re!" / Lena 

Före­tags­mas­sage

Före­tags­mas­sage mot­ver­kar både fysis­ka och stress­re­la­te­ra­de besvär och leder till ökad kropps­kän­ne­dom, vil­ket är för­ut­sätt­ning­ar för att själv kun­na påver­ka sin fysis­ka såväl som psy­kis­ka häl­sa. Kropp och själ får en stunds vila och återhämtning.

Ett före­tag är dess med­ar­be­ta­re. Vi lever alla i dag, pri­vat och yrkes­mäs­sigt, i en tid av sto­ra krav på flex­i­bi­li­tet och pre­sta­tion. En med­ar­be­ta­re för­vän­tas var­je dag pre­ste­ra och göra sitt bäs­ta. Var­i­från häm­tar dina med­ar­be­ta­re kraft, ork och inspiration?

Behand­ling­en är klas­sisk mas­sage, van­li­gast är mas­sage av rygg, axlar och nac­ke. Vid behov ges ergo­no­misk råd­giv­ning och råd för stretching och trä­ning för ett mer var­ak­tigt resul­tat av behand­ling­en. Mind­re kräm­por och besvär kan bli åtgär­da­de innan des­sa blir stör­re och ev. leder till sjukskrivning.

Före­tags­mas­sage till den anställ­da med­ar­be­tar­na sker på mot­tag­ning i Väs­terås eller på Er arbetsplats

  • Före­ta­get beta­lar hela/del av besöket
  • Den anställ­de bokar själv tid enligt gäl­lan­de avtal med företaget
  • Månads­vis fak­tu­re­ring ( i de fall före­ta­get beta­lar hel eller delar av behandlingen)
  • För frisk­vård­bi­drag redo­vi­sar med­ar­be­ta­ren med kvit­to för utlägg för sin friskvård

Före­tags­mas­sage – ökat väl­be­fin­nan­de på er arbetsplats

Enligt skatte­myn­dig­he­tens reg­ler gäl­ler före­tags­mas­sage, stress­han­te­ring och häl­so­coaching som avdrags­gill frisk­vård om alla på före­ta­get erbjuds behand­ling. Du kan läsa mer om det­ta på skat­te­ver­kets hemsida.

Kon­tak­ta mig för ett upp­lägg som pas­sar ert företag

Marie-Louice har under mer än 10 års tid fun­ge­rat som före­tags­mas­sör på flyg­tra­fik­led­nings­centre­len (ATCC) på Arlan­da. Vi är fler än 200 anställ­da med i huvud­sak stil­la­sit­tan­de arbe­ten och är väl­digt tack­sam­ma för den vär­de­ful­la hjälp vi fått av Marie-Louice genom mas­sa­ge­be­hand­ling­ar­na. Hen­nes gedig­na erfa­ren­het av och käns­la för att ge behand­ling­ar gör att jag varmt kan rekom­men­de­ra hen­ne som mas­sör. Marie-Louice har genom sitt sätt och med sin kom­pe­tens som pro­fes­sio­nell coach även för­må­gan att bemö­ta per­so­na­len på ett myc­ket bra sätt, vil­ket är en vik­tig del i en bra behand­ling. / Tomas Ulan­der, Frisk­vårds­an­sva­rig ATCC Stockholm 

Bra kom­ple­ment till egen trä­ning. Ingår som en hel­het att ta hand om sig själv-en för­ut­sätt­ning för att kla­ra job­bet /Janne

Otro­lig vär­de­full möj­lig­het att få des­sa behand­ling­ar på arbets­plat­sen, under arbets­tid. Jag mår myc­ket bätt­re! /Lena