Livscoaching- Aktuellt erbjudande - Novus- utveckling och möjligheter

"Jag har bli­vit stärkt i det jag vill och hit­tat dit där jag vill vara. Jag har kom­mit till insikt med vad som är vik­tigt för mig för att jag ska må bra." / Eva  "Jag har bli­vit stärkt i det jag vill och hit­tat dit där jag vill vara. Jag har kom­mit till insikt med vad som är vik­tigt för mig för att jag ska må bra." / Eva 

Livscoaching- Sam­tal som gör skill­nad för dig

Boka 3 möten- 25% rabatt

Erbju­dan­det gäller:

 • 3 ses­sio­ner à 60 min
 • möte på min mot­tag­ning, Fal­ken­bergs­ka Kvar­nen (Skultunavägen1,Västerås) eller via telefon/Zoom.
 • köp tom 210130
 • under 2 måna­der från köp
 • ej i kom­bi­na­tion med and­ra erbjudanden
 • före­tag- begär offert

Du är den vik­ti­gas­te per­so­nen i ditt liv.
Boka ett vik­tigt möte!

Har du bestämt dig för en förändring?

Har du bestämt dig för en för­änd­ring, pri­vat eller yrkesmässigt? 
Vet du inte hur du ska ta dig dit?

Öns­kar du en förändring?
Vet du inte rik­tigt till vad?

Behö­ver du stöd och verk­tyg för att ska­pa eller han­te­ra en förändring?

 

Livscoaching hand­lar om att för­vek­li­ga dig själv, att vara den du är fullt ut.

Det kan hand­la om mind­re stress, bätt­re balans mel­lan arbe­te och fri­tid, bätt­re rela­tio­ner inom famil­jen eller på arbe­tet, stärkt själv­käns­la, bätt­re häl­sa, mer gläd­je i var­da­gen, yrkes­val och karriär.

Det kan hand­la om att bör­ja med en hob­by eller att göra en resa, byta yrke eller arbe­ta mind­re, star­ta eget före­tag, bli eko­no­miskt obe­ro­en­de eller göra en omstart i livet.

Det hand­lar om dig och ditt liv!

 

 

Livscoaching hand­lar om

 • Dig och ditt liv - Att bli den du är
 • Din läng­tan och dina drömmar

Livscoaching ger dig verk­tyg för att

 • reflek­te­ra över vad som är vik­tigt för dig i ditt liv
 • tän­ka i nya banor för att ska­pa nya per­spek­tiv och nya handlingar
 • sor­te­ra tan­kar och käns­lor för att kun­na göra val i livet
 • sät­ta mål och hit­ta en håll­bar väg dit