Novus 30 år - Novus- utveckling och möjligheter

2020 är inte vil­ket år som helst- Det är året då Novus fyl­ler 30 år

Tack för förtroendet!

I 30 år har jag fått för­tro­en­det att möta män­ni­skor på deras resa till ökat väl­be­fin­nan­de och per­son­lig utveck­ling, pri­vat och yrkes­mäs­sigt. Det känns stort!

Jag har mött och sam­ar­be­tat med under­ba­ra kol­le­gor, före­tag och organisationer.

Jag har bytt både namn och adress för mitt före­tag fle­ra gång­er, då jag utveck­lat mitt före­ta­gan­de och jag per­son­li­gen gjort för­änd­ring­ar i livet.

Någ­ra av mina kli­en­ter har följt mig på stör­re delen av min resa (oav­sett namn och plats), många har varit åter­kom­man­de och and­ra har jag mött under en kor­ta­re eller läng­re period.

Ett livs­långt lärande

Livet är natur­ligt och kon­ti­nu­er­ligt i för­änd­ring. Ny kun­skap och utveck­ling är en av de driv­kraf­ter vi män­ni­skor har gemen­samt. Att växa och utveck­las, se resul­tat av sina hand­ling­ar och nå sina mål är för oss män­ni­skor en vik­tig del för vårt väl­be­fin­nan­de och käns­lan av att leva ett auten­tiskt liv. 

Det­ta har för mig varit en vik­tig driv­kraft under des­sa 30 år. Jag har för­dju­pat och utveck­lat mina kun­ska­per inom mina kom­pe­tens­om­rå­den (coaching, stress­han­te­ring och mas­sage). Jag har ock­så skaf­fat mig kun­skap om att dri­va och mark­nads­fö­ra mitt före­tag. Och ännu är ing­en av des­sa kun­skaps­de­lar full­än­da­de- det finns så myc­ket mer att lära!

Jag har lärt mig av både av med- och mot­gång­ar, för det är ju det som är livet. Jag har lärt mig mer om hur vi män­ni­skor fun­ge­rar och fram­förallt har jag lärt mig mer om mig själv, hur jag fun­ge­rar och vad som är vik­tigt för mig.

Fira med mig!

Under året kom­mer det att dyka upp för­mån­li­ga erbju­dan­den för din per­son­li­ga utveck­ling och ditt välbefinnande.

För att inte mis­sa något erbju­dan­de är du väl­kom­men till Novus Face­book­si­da och Nyhets­brev

Varmt väl­kom­men!

Har du bestämt dig för att du, din häl­sa och ditt väl­be­fin­nan­de är viktigt?
Då är du varmt väl­kom­men att boka ett besök hos mig för att hand om dig till kropp och själ.

Våra möten sker på min mot­tag­ning, Fal­ken­bergs­ka Kvar­nen, i Västerås.
Coaching ( Livs- och kar­riär­coaching, stress­han­te­ring) kan även ske via telefon.