Novus i Coronatider - Novus- utveckling och möjligheter

Novus i Coronatider

 

Att livet är i stän­dig för­änd­ring är för oss nu väl­digt påtag­ligt. Det som tidi­ga­re var givet är det inte längre.
Vi är alla påver­ka­de och i oli­ka grad drab­ba­de av Coronaviruset.

Jag fort­sät­ter, så länge jag är helt sym­tom­fri, att hjäl­pa dig med att utveck­la ditt ledar­skap och ditt välbefinnande.

Så länge du är helt sym­tom­fri är du varmt väl­kom­men på din boka­de tid, och att boka ny tid.

Jag tar under nuva­ran­de rekom­men­da­tio­ner bort mina avbok­nings­reg­ler (12 tim innan), då jag vill att du avbo­kar ditt besök vid sym­tom eller oro för att du har sym­tom. Jag upp­skat­tar dock att du avbo­kar i så god tid som möj­ligt för att under­lät­ta min pla­ne­ring av mitt arbe­te. Ej avbo­kad tid debiteras.

Coach­sam­tal, för pågåen­de och nya klin­ter, erbju­der jag möten via tele­fon, Sky­pe eller Zoom. Kon­tak­ta mig så hit­tar vi en lös­ning som pas­sar dig i din situation.

Stress­han­te­ring-  ta din oro på kon­struk­tivt allvar

Att ta din oro och de frå­gor som väcks på all­var, kon­struk­tivt all­var, är en vik­tig del i ditt per­son­li­ga ledar­skap och för ditt välbefinnande.
Att sam­ta­la om tan­kar och käns­lor, att få red­skap för att sor­te­ra, pri­o­ri­te­ra och omvär­de­ra är till stor hjälp för att ska­pa lugn, balans och hand­ling­ar framåt.

Ofta är det just i tider av oro och för­änd­ring som frå­gor­na om vad som är vik­tigt, verk­li­gen vik­tigt gör sig påminda.

Vad är vik­tigt, på rik­tigt vik­tigt för dig?