Psykisk hälso­kon­troll - ta tempen på din psykiska hälsa

WellbCheck, din psykiska hälso­kon­troll identi­fierar områden där din potential för att utveckla ditt välmående är som störst, vilket kan ge dig viktiga insikter och vägledning för hur du kan stärka din psykiska hälsa. Genom att ta tempen på den psykiska hälsan kommer du få insikt kring vilka förbätt­rings­om­råden som kan ligga till grund för preventiva insatser.

WellbCheck® är en grund­läg­gande psykisk hälso­kon­troll och baseras på fyra mätom­råden med tillhö­rande mätverktyg.
WellbCheck mäter graden av välmående, dvs psykisk hälsa utifrån fyra mätpunker

  • Livstill­fred­stäl­lelse
  • Psykisk hälsa
  • Resiliens
  • Psykisk ohälsa

Wellbe­Comany har tagit fram, och admini­strerar den psykiska hälso­kon­trollen.
Den psyko­lo­giska hälso­kon­trollen sker med största konfi­den­ti­a­litet, det är bra du själv som har tillgång till ditt hälso­re­sultat.
Du kan tillsammans med din Välmå­en­de­coach använda resul­tatet från din psykiska hälso­kon­troll som utgångs­punkt för, och utvär­dering av, arbetet i Välmå­en­de­coaching.

Livstill­freds­stäl­lelse

Livstill­freds­stäl­lelse kan definieras som en kognitiv uppskattning av det subjektiva välbe­fin­nandet, vilket har en stark koppling till det subjektiva hälso­till­ståndet.

Med detta menas att den utvär­dering du gör av ditt liv relaterat vad du satt upp som utvär­de­rings­kri­terier för ett gott liv tillsammans avgör hur du uppfattar din tillfred­stäl­lelse med livet.

Livstill­freds­stäl­lelse förefaller inte vara konstant genom livet utan förändras både av livshän­delser och den livsfas man befinner sig i, dessutom är ens livstill­fred­stäl­lelse något vi har stor makt att påverka över tid.

livstillfredställelse
psykisk hälsa

Psykisk hälsa

WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbe­fin­nande där varje individ kan förverkliga sina egna möjlig­heter, klara av vanliga påfrest­ningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i.

Psykisk hälsa är alltså inte detsamma som frånvaron av psykisk sjukdom.

De tre bestånds­de­larna som utgör psykisk hälsa är subjektivt välmående (hur bra det känns), psyko­lo­giskt välmående (hur väl man fungerar) och resiliens (hur tålig man är).

Resiliens

Psyko­logisk resiliens är en individs förmåga att hantera stress, motgångar och trauma. Denna förmåga kan leda till att individen ”studsar tillbaka” till ett tidigare tillstånd av normal funktion, eller helt enkelt inte uppvisar någon negativ påverkan alls.

En övervä­gande del av nutida forskning visar att en individs förmåga till resiliens beror på dennes möjlighet att interagera med sin omgivning och därigenom ta del av sådant som främjar välbe­fin­nandet, eller som skyddar mot en överväl­di­gande påverkan från riskfak­torer.

Exempel på sådant som skapar en god nivå av resiliens är hög frekvens av positiva sociala inter­ak­tioner, kognitiv flexi­bi­litet, optimism, målbilder och motivation/engagemang.

Resiliens
Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för tillstånd av olika svårighetsgrad och varaktighet. Hit hör psykiatriska tillstånd, men även vissa psykiska besvär.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett samlings­be­grepp för tillstånd av olika svårig­hetsgrad och varak­tighet. Hit hör psyki­a­triska tillstånd, men även vissa psykiska besvär.

Psykiska besvär

Psykiska besvär kan uttryckas som exempelvis nedstämdhet, oro eller sömnbesvär. Även kroppsliga besvär kan förekomma så som huvudvärk, magont eller yrsel. Psykiska besvär som uppstår till följd av vanliga påfrest­ningar är ofta övergående och lättar när situa­tionen har förändrats, eller när vi själva har anpassat oss. Psykiska besvär som är ihållande och svåra kan innebära större svårig­heter, t.ex. med att klara av vardagen. Besvären är dock inte så komplexa att de uppfyller krite­rierna för en psyki­a­trisk diagnos.

Psyki­a­triska tillstånd

Psyki­a­triska tillstånd är diagnosti­cerad psykisk ohälsa. För att en diagnos ska kunna ställas måste flera olika symptom föreligga och symtomen ska ha funnits under en längre samman­hängande tid. Även funktions­för­mågan ska vara nedsatt. Psyki­a­triska tillstånd delas in i psykiska sjukdomar och syndrom samt neuropsy­ki­a­triska funktions­ned­sätt­ningar.

Boka Välmå­en­de­coaching

Tveka inte att höra av dig med dina frågor om hur Välmå­en­de­coaching kan hjälpa just dig att öka ditt välmående