Rekommendationer - Massage - Novus- utveckling och möjligheter

Tack för förtroendet Tack för förtroendet 

Rekom­men­da­tio­ner Massage

Jag kän­ner stor tack­sam­het för de rekom­men­da­tio­ner mina kli­en­ter och upp­drags­gi­va­re gett min under vägen.

Jag är tack­sam för de för­tro­en­de jag gång på gång får av mina kli­en­ter i våra möten – och jag gläds med dem i sina fram­gång­ar mot ett ökat väl­be­fin­nan­de – vare sig det hand­lar om coaching, stress­han­te­ring eller massage.

Marie-Louice har en stor empa­tisk för­må­ga och ger en opti­malt avkopp­lan­de och väl­gö­ran­de behand­ling för både kropp och själ.

Kata­ri­na

Marie-Louice är myc­ket yrkes­skick­lig och väl­ut­bil­dad. Jag byg­ger mitt omdö­me på den långa tid (12 år!) Marie-Louice givit mig behand­ling. Mina var­mas­te rekom­men­da­tio­ner ger jag henne! 

Karin. S

Marie-Lou­i­se har lång erfa­ren­het som mas­sör och är stän­digt under fort­bild­ning vil­ket märks tyd­ligt i hen­nes behand­ling­ar där hon bla är myc­ket duk­tig på att hit­ta de stäl­len på krop­pen som behö­ver extra upp­märk­sam­het med djup­gå­en­de behand­ling och vid behov även ge en skön och avslapp­nan­de mas­sage. Jag kan varmt rekom­men­de­ra henne.

Janeth