Stresshantering för företag - Novus- utveckling och möjligheter

"Jag har haft myc­ket nyt­ta av och fått verk­tyg som varit anpas­sa­de och han­ter­ba­ra vad gäl­ler stress­han­te­ring. Del­ta­git i utbild­ning där peda­go­gik och bud­skap varit nära mej som män­ni­ska." / Maria Nordmark 

Stress­han­te­ring för före­tag - Per­so­na­len är före­ta­gets vik­ti­gas­te resurs

Stress­han­te­ring för före­tag är idag en vär­de­full del i före­ta­gets frisk­vårds­in­sat­ser. Före­tag som erbju­der sin per­so­nal kun­skap och red­skap för att han­te­ra stress ska­par ock­så för­ut­sätt­ning­ar för ökat väl­be­fin­nan­de, ökad moti­va­tion och ökad effek­ti­vi­tet på arbetsplatsen.

Dag­li­gen hör vi talas om stress, utbränd­het och sjuk­skriv­ning­ar. Det­ta drab­bar inte bara indi­vi­den, utan ock­så före­ta­get. Kost­na­der­na för det­ta, eko­no­miskt och mänsk­ligt, är myc­ket sto­ra. Stress­re­la­te­ra­de sym­tom visar sig med mind­re effek­ti­vi­tet, mind­re arbets­gläd­je och sjuk­skriv­ning som följd.

Stress­han­te­ring för företag

Novus erbju­der

  • Före­läs­ning­ar om stress och stress­han­te­ring på arbetsplatsen
  • Indi­vi­du­ell stress­han­te­ring för med­ar­be­ta­re och ledning

Novus har arbe­tat med före­tags­frisk­vård i många år och erbju­der stress­han­te­ring och häl­so­coaching som ett steg för före­ta­get att öka frisknär­va­ron och väl­be­fin­nan­det hos per­so­na­len, och där­med för hela företaget.

Avdrags­gill friskvård

Siff­ror från För­säk­rings­kas­san och AFA För­säk­ring visar att psy­kisk ohäl­sa och stress­re­la­te­ra­de besvär vid sidan av belast­nings­ska­dor är den van­li­gas­te orsa­ken till långtidssjukskrivning.

WHO menar att psy­kisk ohäl­sa och stress­re­la­te­ra­de sjuk­do­mar är de ledan­de gene­rel­la orsa­ker­na till för tidig död  i Euro­pa. WHO säger vida­re att många av de van­li­gas­te sjuk­do­mar­na hos vux­na (hjärt-kärl­sjuk­do­mar, typ 2 dia­be­tes, men­tal ohäl­sa och lång­va­rig smär­ta) i 40–70 % kan kopp­las till stress i kom­bi­na­tion med ogynn­sam och ohäl­so­sam livsstil.

Enligt skatte­myn­dig­he­tens reg­ler gäl­ler stress­han­te­ring och häl­so­coaching som avdrags­gill frisk­vård om alla på före­ta­get erbjuds behand­ling. Du kan läsa mer om det­ta på skat­te­ver­kets hemsida.

Kon­tak­ta mig för ett upp­lägg som pas­sar ert företag

Jag har haft myc­ket nyt­ta av och fått verk­tyg som varit anpas­sa­de och han­ter­ba­ra vad gäl­ler stress­han­te­ring. Del­ta­git i utbild­ning där peda­go­gik och bud­skap varit nära mej som människa/ Maria Nordmark