Stresshantering för företag - Novus- utveckling och möjligheter

Stresshantering för företag – Personalen är företagets viktigaste resurs

Stresshantering för företag är idag en värdefull del i företagets friskvårdsinsatser. Företag som erbjuder sin personal kunskap och redskap för att hantera stress skapar också förutsättningar för ökat välbefinnande, ökad motivation och ökad effektivitet på arbetsplatsen.

Dagligen hör vi talas om stress, utbrändhet och sjukskrivningar. Detta drabbar inte bara individen, utan också företaget. Kostnaderna för detta, ekonomiskt och mänskligt, är mycket stora. Stressrelaterade symtom visar sig med mindre effektivitet, mindre arbetsglädje och sjukskrivning som följd.

Stresshantering för företag

Novus erbjuder

  • Föreläsningar om stress och stresshantering på arbetsplatsen
  • Individuell stresshantering för medarbetare och ledning

Novus har arbetat med företagsfriskvård i många år och erbjuder stresshantering och hälsocoaching som ett steg för företaget att öka frisknärvaron och välbefinnandet hos personalen, och därmed för hela företaget.

Avdragsgill friskvård

Siffror från Försäkringskassan och AFA Försäkring visar att psykisk ohälsa och stressrelaterade besvär vid sidan av belastningsskador är den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning.

WHO menar att psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar är de ledande generella orsakerna till för tidig död  i Europa. WHO säger vidare att många av de vanligaste sjukdomarna hos vuxna (hjärt-kärlsjukdomar, typ 2 diabetes, mental ohälsa och långvarig smärta) i 40–70 % kan kopplas till stress i kombination med ogynnsam och ohälsosam livsstil.

Enligt skattemyndighetens regler gäller stresshantering och hälsocoaching som avdragsgill friskvård om alla på företaget erbjuds behandling. Du kan läsa mer om detta på skatteverkets hemsida.

Kontakta mig för ett upplägg som passar ert företag

Jag har haft mycket nytta av och fått verktyg som varit anpassade och hanterbara vad gäller stresshantering. Deltagit i utbildning där pedagogik och budskap varit nära mej som människa/ Maria Nordmark