Stresshantering- Aktuellt erbjudande - Novus- utveckling och möjligheter

"Jag har fått red­skap för att fat­ta beslut. Du har till­sam­mans med mig bol­lat tips och idéer. Dina frå­gor har gett mig nya infalls­vinklar." / Maria S

Stress­han­te­ring- Ta din oro på kon­struk­tivt all­var

Att livet är i stän­dig för­änd­ring är för oss nu väl­digt påtag­ligt. Det som tidi­ga­re var givet är det inte läng­re.
Vi är alla påver­ka­de och i oli­ka grad drab­ba­de av Coro­na­vi­ru­set.

Att ta din oro och de frå­gor som väcks på all­var, kon­struk­tivt all­var, är en vik­tig del i ditt per­son­li­ga ledar­skap och för ditt väl­be­fin­nan­de. Att sam­ta­la om tan­kar och käns­lor, att få red­skap för att sor­te­ra, pri­o­ri­te­ra och omvär­de­ra är till stor hjälp för att ska­pa lugn, balans och hand­ling­ar fram­åt.

I tider av oro och för­änd­ring får vi anled­ning att fun­de­ra över vad som är vik­tigt, verk­li­gen vik­tigt för oss.

Vad är det som är vik­tigt för dig just nu?
Hur gör du för att ta till­va­ra det som är vik­tigt?

Stress­han­te­ring i Coro­na­ti­der

2 möten - Kost­nads­fritt

Erbju­dan­det gäl­ler

 • 2 ses­sio­ner a´60 min
 • sam­tal för att hit­ta kon­struk­ti­va sätt att han­te­ra din oro och din situ­a­tion i coro­nakri­sen
 • möte på min mot­tag­ning i Väs­terås eller via tele­fon, Zoom eller Sky­pe
 • ej i kom­bi­na­tion med and­ra erbju­dan­den

Boka nu:
070- 3744027
ml@novus-utveckling.se

Stress­han­te­ring hand­lar om

 • Dig och ditt liv
 • Din häl­sa
 • Din ener­gi och gläd­je
 • Dina val och pri­o­ri­te­ring­ar

Stress­han­te­ring ger dig verk­tyg för

 • Ökad livs­kva­li­tet
 • Ener­gi i ett håll­bart och lång­sik­tigt per­spek­tiv
 • För­änd­ring i livs­stil och bete­en­de
 • Moti­va­tion och inspi­ra­tion till för­änd­ring

Stress­han­te­ring är skatte­mäs­sigt avdrags­gillt som frisk­vård. Du kan använ­da din frisk­vårds­peng.

Jag är anslu­ten till Well­net och Akti­way