Novus- Utveckling och möjligheter

Du är den vik­ti­gas­te per­so­nen i ditt liv. Boka ett möte som gör skill­nad för dig!
070-37 440 27
ml@novus-utveckling.se

Ett möte där du möter den vik­ti­gas­te per­so­nen i ditt liv - Dig själv!

Ett möte med mig ger dig möj­lig­he­ter att stan­na upp och reflektera.
Livscoaching är sam­tal i livet - sam­tal om livet. Sam­tal om det som är vik­tigt för just dig
Det kan hand­la om att:

  • få hjälp med att tän­ka i nya banor för att ska­pa nya per­spek­tiv och nya handlingar
  • utfors­ka din läng­tan och dina önskningar
  • sor­te­ra tan­kar och käns­lor för att kun­na göra val i livet
  • sät­ta mål och hit­ta en håll­ba­ra väg dit

Våra möten är ock­så ett möte där du möter den vik­ti­gas­te per­so­nen i ditt liv - dig själv!

Novus bety­der ny - och det är just den käns­lan jag öns­kar att du tar med dig från våra möten. Det hand­lar inte att bli någon annan- det hand­lar om att kän­na dig pånytt­född som en ny ver­sion av dig själv, att få ny inspi­ra­tion och moti­va­tion till att ta de steg som är vik­ti­ga för dig för att du ska kän­na att du lever ett liv som känns menings­fullt och rikt för just dig.

För­tro­en­de och öppen­het är vik­ti­ga ingre­di­en­ser i våra möten. Den som kän­ner dig bäst och vet bäst vad du behö­ver är just du. Jag är din rese­kam­rat som har red­skap som hjäl­per dig fram­åt genom att lyss­na, utma­na och upp­munt­ra dig.

Med hjälp av frå­gor, speg­ling­ar och utma­ning­ar ger jag dig möj­lig­het att hit­ta sina egna svar och lös­ning­ar. Var­ak­tig för­änd­ring sker bäst genom den egna insik­ten, inte genom att någon annan talar om vad du ska eller bor­de göra. Jag stöt­tar och utma­nar dig för att du ska nå dina mål och önskningar.

Jag hjäl­per dig att mins­ka glap­pet mel­lan där du är och där du vill vara. Jag ser fram emot att få föl­ja dig en bit på din förändringsresa.

Det hand­lar om dig och ditt liv

Hur skul­le ditt liv se ut om du gjor­de det du verk­li­gen vill och mår bra av?

Hur skul­le ditt liv se ut om du var modi­ga­re, mind­re stres­sad, hade  mer tid?

Du är värd allt det­ta och jag stöt­tar dig på vägen!

  • Vill du få bätt­re balans i livet?
  • Vill du stär­ka din självkänsla?
  • Står du inför väg­val i livet?
  • Vill du utveck­la dina relationer?
  • Vill du ska­pa ny inspi­ra­tion i livet/ arbetslivet?
  • Vill du mins­ka stress och öka ditt välbefinnande?
Coaching

Coaching

Har du bestämt dig för en för­änd­ring, pri­vat eller yrkesmässigt?
Vet du inte hur du ska ta dig dig?

Öns­kar du en förändring?
Vet du inte rik­tigt till vad?

Behö­ver du stöd och verk­tyg för att ska­pa eller han­te­ra en förändring?

Livscoaching

Kar­riär­coaching

Stresshantering

Stress­han­te­ring

Kän­ner du att tiden inte räc­ker till?
Kän­ner du att du inte räc­ker till?

Hål­ler stres­sen på att ta över dig och ditt liv?

Stress­han­te­ring ger dig verk­tyg för att må bra i en stres­sad tid.

Stress­han­te­ring

Massage

Mas­sage

Väl­be­fin­nan­de och avslappning.

Åter­hämt­ning för stres­sa­de sjä­lar och ömma muskler.

Mas­sage

Företag

För före­tag

Med­ar­be­tar­na är före­ta­gets vik­ti­gas­te resurs.
Novus erbju­der tjäns­ter inom företagsfriskvård

Coaching för företag

Coachan­de förhållningssätt

Stress­han­te­ring för företag

Före­tags­mas­sage

Före­läs­ning­ar