Behöver du förändra något i ditt liv? Bli den bästa versionen av dig själv!

Nya tan­kar. Nya hand­ling­ar. Nytt liv.  Massage- för ditt välbefinnande Mju­ka­re musk­ler – fri­a­re tanke.  Stresshantering Otill­räck­lig och tidspressad?
Välj bort stres­sen för gott. 

Väl­kom­men till Novus!

Behö­ver du för­änd­ra något i ditt liv?

Novus bety­der ny.

Ofta krävs just något nytt när man upp­le­ver att man sit­ter fast, står inför ett svårt val, har tap­pat bort sig själv eller inte ser vägen framåt.

Oav­sett om det hand­lar om pri­vat- eller yrkes­liv behövs vid des­sa till­fäl­len något som får saker att röra sig i rätt rikt­ning. Något som ska­lar av och gör allt enkla­re. Något som beri­kar och bred­dar perspektiven.

Jag lot­sar dig till dina egna svar och lös­ning­ar och på det sät­tet blir du trygg med att de val du sedan gör blir de rät­ta för dig och ditt liv.

Marie- Louice Wallin

ICF Cer­ti­fi­e­rad Coach (PCC) och Stresspedagog

Cer­ti­fi­e­rad Massör

Före­lä­sa­re och Utbildare

Livscoaching- Bli den bästa versionen av dig själv

Bli den bäs­ta ver­sio­nen av dig själv!

Livet är i stän­dig för­änd­ring. Ljus och mör­ker. Top­par och dalar. 

Har du det job­bigt just nu? Rör det en rela­tion, häl­san, arbe­tet eller ett avgö­ran­de beslut? Kanske det hand­lar om oro, ensam­het, stress eller svik­tan­de självkänsla? 

Jag hjäl­per dig och ger dig verk­tyg för att möta utma­ning­ar­na och sam­ti­digt ta lär­dom av dem.

Hit­ta din balans

Kort stu­bin? Glömsk? Led­sen? Orkes­lös? Sömnlös? 

Stres­sen har många ansik­ten. När den tar över behövs kraft­ful­la verk­tyg för att han­te­ra läget och ska­pa lugn och klarhet. 

Jag hjäl­per dig uti­från din per­son­li­ga situ­a­tion, så att du får mer gläd­je, balans och livs­kva­li­tet i din vardag.

Stresshantering - Hitta din balans
Massage -för ditt välbefinnande

Mas­sage -för ditt välbefinnande

Ge dig själv vila och åter­hämt­ning genom en avkopp­lan­de behand­ling. Välgö­ran­de för ömma axlar, ste­la nac­kar och tröt­ta ryg­gar.

Ett lugnt sin­ne och avspän­da musk­ler är en myc­ket god grund för häl­sa, hel­het och väl­be­fin­nan­de. Och en fin gåva till dig själv i en utma­nan­de tid.