Behöver du förändra något i ditt liv? Bli den bästa versionen av dig själv!

Nya tan­kar. Nya hand­ling­ar. Nytt liv.  Mju­ka­re musk­ler – fri­a­re tanke.  Otill­räck­lig och tidspressad?
Välj bort stres­sen för gott. 

Väl­kom­men till Novus!

Behö­ver du för­änd­ra något i ditt liv?

Novus bety­der ny.

Ofta krävs just något nytt när man upp­le­ver att man sit­ter fast, står inför ett svårt val, har tap­pat bort sig själv eller inte ser vägen framåt.

Oav­sett om det hand­lar om pri­vat- eller yrkes­liv behövs vid des­sa till­fäl­len något som får saker att röra sig i rätt rikt­ning. Något som ska­lar av och gör allt enkla­re. Något som beri­kar och bred­dar perspektiven.

Jag lot­sar dig till dina egna svar och lös­ning­ar och på det sät­tet blir du trygg med att de val du sedan gör blir de rät­ta för dig och ditt liv.

Marie- Louice Wallin

ICF Cer­ti­fi­e­rad Coach (PCC) och Stresspedagog

Cer­ti­fi­e­rad Massör

Före­lä­sa­re och Utbildare

Jag lotsar dig till dina egna svar och lösningar och på det sättet blir du trygg med att de val du sedan gör blir de rätta för dig och ditt liv.

Bli den bäs­ta ver­sio­nen av dig själv!

Livet är i stän­dig för­änd­ring. Ljus och mör­ker. Top­par och dalar. 

Har du det job­bigt just nu? Rör det en rela­tion, häl­san, arbe­tet eller ett avgö­ran­de beslut? Kanske det hand­lar om oro, ensam­het, stress eller svik­tan­de självkänsla? 

Jag hjäl­per dig och ger dig verk­tyg för att möta utma­ning­ar­na och sam­ti­digt ta lär­dom av dem.

Hit­ta din balans

Kort stu­bin? Glömsk? Led­sen? Orkes­lös? Sömnlös? 

Stres­sen har många ansik­ten. När den tar över behövs kraft­ful­la verk­tyg för att han­te­ra läget och ska­pa lugn och klarhet. 

Jag hjäl­per dig uti­från din per­son­li­ga situ­a­tion, så att du får mer gläd­je, balans och livs­kva­li­tet i din vardag.

Jag lotsar dig till dina egna svar och lösningar och på det sättet blir du trygg med att de val du sedan gör blir de rätta för dig och ditt liv.
Du kan göra skillnad för dig själv genom att lära dig hantera din stress. Strategier inom stresshantering kan hjälpa dig att ta kontroll över ditt liv så att inte stressen tar kontroll över dig.

Mas­sage -för ditt välbefinnande

Ge dig själv vila och åter­hämt­ning genom en avkopp­lan­de behand­ling. Välgö­ran­de för ömma axlar, ste­la nac­kar och tröt­ta ryg­gar.

Ett lugnt sin­ne och avspän­da musk­ler är en myc­ket god grund för häl­sa, hel­het och väl­be­fin­nan­de. Och en fin gåva till dig själv i en utma­nan­de tid.