Artiklar - Novus- utveckling och möjligheter
2021-06-08
GROW- en förändringsresa i fyra steg

GROW- en för­änd­rings­re­sa i fyra steg

Att göra för­änd­ring­ar i sitt eget liv är inte all­tid helt lätt. Gam­la vanors makt kan vara stark och begrän­san­de. Det nya och okän­da kan kän­nas […]
2021-03-08
Marie-Louice Wallin

När ska du väl­ja en coach som din sam­ar­bets­part­ner på din förändringresa?

En män­ni­ska kan endast få utbyte av en metod i den mån hen kän­ner att hen kan gå med på meto­dens grun­dan­ta­gan­den. Coaching är sam­tal som […]
2021-01-05
Coaching- förebyggande friskvård

Coaching- före­byg­gan­de friskvård

Livet kan ses som en natur­lig och stän­digt pågåen­de utveck­lings­pro­cess, vi lär genom hela livet. För­änd­ring­ar sker vare sig du vill det eller inte. Ibland sker en […]
2020-11-14
Coaching genom tiderna

Coaching genom tiderna

Coaching är i dag ett begrepp som används i många oli­ka sam­man­hang, både pri­vat och inom före­tags­värl­den. Denge­men­sam­ma näm­na­ren är fram­för allt tan­ken om var­je indi­vids […]
2020-09-14
Livscoaching- Bli mera du

Livscoaching- Bli mera du!

Livscoaching- Bli mera du! Bli mera du hand­lar om att vara den du är fullt ut. Som män­ni­skor har vi en inne­bo­en­de läng­tan att för­verk­li­ga oss själ­va, en […]
2020-04-16
Förändring - Tid för nya möjligheter

För­änd­ring och möjligheter

För­änd­ring och möjligheter För­änd­ring och möj­lig­he­ter är delar av livet. Ibland vill du ska­pa en för­änd­ring­ar för att du ska må bra och fun­ge­ra opti­malt. Ibland […]
2019-10-18
Friskfaktorer- Må bra i en stressad tid

Må bra i en stres­sad tid

Må bra i en stres­sad tid Att må bra i en stres­sad tid kan vara en utma­ning. Vad som helst kan stres­sa vem so helst av vil­ken […]
2019-09-01
Stressreaktioner

Stress­re­ak­tio­ner

Stress­re­ak­tio­ner är helt natur­li­ga och livsnöd­vän­di­ga. Vad som ska­par stress och hur vi rea­ge­rar vid stress kan ta sig lite oli­ka uttryck. Rent fysi­o­lo­giskt sker dock sam­ma […]
2019-08-18
stress stressad

Vad är stress?

Inom stress­forsk­ning­en beskrivs stress som ett till­stånd då vi inte har eller upp­le­ver oss  inte ha de resur­ser vi behö­ver för att leva upp till de […]
2019-05-18

Vad ska­par stress?

Vad som helst kan stres­sa vem som helst- av vil­ken anled­ning som helst. Inom stress­forsk­ning­en beskrivs stress som ett till­stånd då vi inte har eller upp­le­ver oss inte […]