Artiklar - Novus- utveckling och möjligheter
2020-09-14
Coaching- Bli mera du

Livscoaching- Bli mera du!

Bli mera Du- För­verk­li­ga dig själv Bli mera du hand­lar om att vara den du är fullt ut. Som män­ni­skor har vi en inne­bo­en­de läng­tan att för­verk­li­ga oss själ­va, […]
2020-04-16
Förändring - Tid för nya möjligheter

För­änd­ring och möjligheter

För­änd­ring och möjligheter Ibland vill du ska­pa en för­änd­ring­ar för att du ska må bra och fun­ge­ra optimalt. Ibland behö­ver du han­te­ra en ej själv­vald för­änd­ring, […]
2019-10-18
Friskfaktorer

Frisk­fak­to­rer- Må bra i en stres­sad tid

Frisk­fak­to­rer – ökat välbefinnande Vad som helst kan stres­sa vem so helst av vil­ken anled­ning som helst. Vad som ska­par stress och hur den tar sig […]
2019-09-01
Stressreaktioner

Stress­re­ak­tio­ner

Vad som ska­par stress och hur vi rea­ge­rar vid stress kan ta sig lite oli­ka uttryck. Rent fysi­o­lo­giskt sker dock sam­ma saker hos oss alla. En stress­re­ak­tion […]
2019-08-18
stress stressad

Vad är stress?

Inom stress­forsk­ning­en beskrivs stress som ett till­stånd då vi inte har eller upp­le­ver oss  inte ha de resur­ser vi behö­ver för att leva upp till de […]
2019-05-18

Vad ska­par stress?

Vad som helst kan stres­sa vem som helst- av vil­ken anled­ning som helst. Inom stress­forsk­ning­en beskrivs stress som ett till­stånd då vi inte har eller upp­le­ver oss inte […]
2018-08-15
Coaching

Coaching – Var­för fun­ge­rar det?

Coaching - en kre­a­tiv process Coaching hand­lar om att hit­ta hem, att hit­ta din kre­a­ti­vi­tet och läng­tan, dina driv­kraf­ter, för­må­gor och styr­kor. Coach­ning utgår från din […]
2018-06-06
reflektion

Tid för reflektion

Reflek­te­ra - Att vän­da tillbaka Ordet reflek­tion har sitt ursprung i latin. Flec­te­re bety­der vän­da, sty­ra eller rik­ta. Pre­fix­et Re bety­der till­ba­ka. Reflek­te­ra bety­der allt­så vän­da […]
2017-12-02
Massage

Mas­sage - häl­sa och välbefinnande

Mas­sage- sedan urmin­nes tider Mas­sage för väl­be­fin­nan­de. Att öka sitt väl­be­fin­nan­de har i alla tider varit en driv­kraft för människor. Mas­sage kan tro­li­gen spå­ras lika långt till­ba­ka […]
2017-10-31
krokben

Coaching- sätt ben på dina dröm­mar och önskningar

Har du någon gång satt krok­ben för dig själv? Vi är nog många som kän­ner igen oss med att i våra tan­kar sät­ta krok­ben för oss själ­va, […]