Aktuellt erbjudande - Novus- utveckling och möjligheter

Aktuellt erbjudande Du är den vik­ti­gas­te per­so­nen i ditt liv! 

Du är huvud­per­so­nen i ditt liv

Här hit­tar du aktu­el­la erbju­dan­den för ditt per­son­li­ga ledar­skap och välbefinnande

Behö­ver du för­änd­ra något i ditt liv?

Coaching (livscoaching/ karriärcoaching/ stresshantering)
4 för 3 - Boka 4 möten beta­la 3 (2430 kr, + moms för företag)

Våra möten sker på Fal­ken­bergs­ka Kvar­nen, via tele­fon eller digi­talt video möte via zoom
Erbju­dan­det gäl­ler tom 210624. Du behö­ver endast ha bokat det förs­ta mötet
Ej i kom­bi­na­tion med and­ra erbjudanden

Bli den bäs­ta ver­sio­nen av dig själv

Vill du blir tryg­ga­re, modi­ga­re och mer kre­a­tiv som indi­vid så att du kan få ut mer av livet? Vill du bli den bäs­ta ver­sio­nen av dig själv?

Öns­kar du dig sun­da­re balans mel­lan arbe­te och fri­tid, för­bätt­ra dina rela­tio­ner eller kanske göra en omstart i livet?

Kanske du öns­kar göra något åt häl­san och stärka själv­käns­lan?