Stresshantering - Novus- utveckling och möjligheter

Marie-Louice Wallin Dubb­la hjärt­slag och malan­de tankar. 
Dags för en förändring? 

Stres­sen har många ansikten

Har du ont i krop­pen, sover dåligt eller är ofta irri­te­rad? Är du glömsk? Sak­nar du lust, driv och enga­ge­mang eller kän­ner att du inte räc­ker till? Blir du led­sen utan anled­ning? Då kanske du egent­li­gen är stressad.

Stress­re­ak­tio­ner i sig är inte skad­li­ga. Men bris­ten på åter­hämt­ning ska­par en mängd nega­ti­va effek­ter som påver­kar din livskvalitet.

Stress är en natur­lig funk­tion och alla män­ni­skor upp­le­ver stress då och då under oli­ka peri­o­der i livet. Ibland tar dock stres­sen över och då påver­kar den oss på dju­pet, för­svå­rar vår var­dag, drä­ne­rar oss på ork och tar bort vår glädje.

Män­ni­skor är kom­plexa och vad som ska­par stres­sen vari­e­rar mel­lan oli­ka indi­vi­der. Stress kan upp­stå ur tids­brist och en käns­la av otill­räck­lig­het men även genom en livs­si­tu­a­tion med arbets­lös­het, ensam­het eller otrygg eko­no­mi. Ock­så sjuk­dom, egen eller anhö­rigs, kan ska­pa stress, lik­som för hög arbets­be­last­ning, under­sti­mu­le­ring eller låg självkänsla.

Tack Marie-Louice, för ditt fan­tas­tis­ka lyss­nan­de, och för de öpp­na frå­gor du gav, som hjälp­te mig att sor­te­ra mina tan­kar. Jag mär­ker att jag fort­sät­ter att använ­da mig av de lär­do­mar våra sam­tal gav mig.

Mar­ga­ret­ha

Om stres­sen tar över- ta över stressen

Du kan göra skill­nad för dig själv genom att lära dig han­te­ra din stress. Stra­te­gi­er inom stress­han­te­ring kan hjäl­pa dig att ta kon­troll över ditt liv så att inte stres­sen tar kon­troll över dig.

Det hand­lar om dig och ditt liv, din häl­sa, din kraft och gläd­je och dina val och prioriteringar.

Stress­han­te­ring ger dig verk­ty­gen du behö­ver för att för­änd­ra din situ­a­tion och få moti­va­tion till nya och håll­ba­ra för­änd­ring­ar i livs­stil och bete­en­de. På så vis kan din ener­gi och livs­kva­li­tet för­bätt­ras - både på kort sikt och i ett livs­långt perspektiv.

Per­son­li­ga stresstra­te­gi­er blir nya styr­kor och till­gång­ar som ger dig lugn och klarhet.

Stresshantering

Frisk­vårds­bi­drag

Använd ditt frisk­vårds­bi­drag till stress­han­te­ring hos Novus. Jag hjäl­per dig att se vad du behö­ver i ditt liv för att må bra, såväl nu som i framtiden.

Resul­ta­tet är för­bätt­rad livs­kva­li­tet för dig. Både pri­vat- och yrkesmässigt.

Acti­way

Well­net (Friskvårdserbjdanden.se)