Stresshantering - Novus- utveckling och möjligheter

"Jag har fått red­skap för att fat­ta beslut. Du har till­sam­mans med mig bol­lat tips och idéer. Dina frå­gor har gett mig nya infalls­vinklar." / Maria S 

Stres­sad? Räc­ker du inte till? Räc­ker tiden inte till?

Stress­han­te­ring hand­lar inte bara om att mot­ver­ka stress, det hand­lar om att ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för ökad livs­kva­li­tet och ener­gi i ett livs­långt per­spek­tiv genom håll­ba­ra för­änd­ring­ar i livs­stil och beteende.

Stress är en natur­lig del i livet som vi alla kän­ner av till och från under resan genom livet.

Kän­ner du att stres­sen hål­ler på att ta över ditt liv, din gläd­je, ork och inspiration?
Kanske  kän­ner du av en eller fle­ra av stres­sens nega­ti­va effek­ter så som trött­het, värk, irri­ta­tion, sömn­pro­blem, mins­kad lust och engagemang.

Du är den vik­ti­gas­te per­so­nen i ditt liv. Genom stra­te­gi­er för att han­te­ra stress kan du göra skill­nad för dig själv i din vardag.
Stra­te­gi­er i stress­han­te­ring gör att du, och inte stres­sen, har maken över ditt liv!

Stress­han­te­ring hand­lar om

 • Dig och ditt liv
 • Din häl­sa
 • Din ener­gi och glädje
 • Dina val och prioriteringar

Stress­han­te­ring ger dig verk­tyg för

 • Ökad livs­kva­li­tet
 • Ener­gi i ett håll­bart och lång­sik­tigt perspektiv
 • För­änd­ring i livs­stil och beteende
 • Moti­va­tion och inspi­ra­tion till förändring

Det är inte stres­sen i sig som är skad­lig för dig. Det är bris­ten på åter­hämt­ning som ska­par stres­sens nega­ti­va effekter.

Vad som helst kan stres­sa vem som helst av vil­ken anled­ning som helst. Män­ni­skor är kom­plexa – vad som ska­par stress kan vari­e­ra kraf­tigt mel­lan indi­vi­der och över tid för en och sam­ma individ.

Inom stress­forsk­ning­en beskrivs stress som ett till­stånd då vi inte har eller upp­le­ver oss inte ha de resur­ser för att leva upp till de krav omgiv­ning­en eller vi själ­va stäl­ler på oss.
Des­sa resur­ser hand­lar inte bara brist på tid.
Sjuk­dom – egen eller anhö­rigs, eko­no­mi, arbets­lös­het, för stor arbets­bör­da, under­sti­mu­le­ring, ensam­het, låg själv­käns­la är exem­pel på livs­si­tu­a­tio­ner som kan ska­pa stress.

Per­son­lig hand­lings­plan för hur du ska ska­pa en balan­se­rad situ­a­tion och på ett håll­bart sätt hus­hål­la med din energi

 • Iden­ti­fi­e­ra dina stres­so­rer, stress­re­ak­tio­ner och friskfaktorer
 • Reflek­te­ra över vad som är vik­tigt för dig, dina behov och önskningar
 • Per­son­lig hand­lings­plan för hur du ska mins­ka den skad­li­ga stres­sen i din tillvaro
 • Stöd i att genom­fö­ra och föl­ja upp handlingsplanen
 • Kun­skap om stress och hur den påver­kar dig

Frisk­vårds­bi­drag

Sam­tal som gör skill­nad för dig

Som din coach är jag din tan­ke PT (per­son­lig trä­na­re) som utma­nar dig att tän­ka nya tan­kar. Att göra för­änd­ring­ar är inte all­tid enkelt – det vet du säkert. Om det vore enkelt hade du redan gjort det. I coaching­en ska­par du och jag till­sam­mans en trygg atmo­sfär där du kan reflek­te­ra över din situ­a­tion och pro­va nya vägar. Jag spor­rar dig under resans gång med frå­gor och oli­ka for­mer av övning­ar som gör att du får till­gång till nya sätt att tän­ka. Nya tan­kar leder till nya handlingar.

Våra möten sker på min mot­tag­ning, Fal­ken­bergs­ka Kvar­nen (Skul­tuna­vä­gen 1, Väs­terås) eller via telefon.
Var­je möte är 60 min.
Mel­lan våra möten arbe­ta­re du med att reflek­te­ra över insik­ter som föds i våra sam­tal och pro­va nya sätt att age­ra i din vardag.
Du kan väl­ja att beta­la per gång eller köpa något av mina rabat­te­ra­de paket.

Det har varit vär­de­fullt för mig att avsät­ta tid för mig själv, att få pra­ta och tän­ka till punkt. Bli­vit lyss­nad på/ Johan 

Jag har fått  red­skap för att fat­ta beslut.  Du har till­sam­mans med mig bol­lat tips och idéer. Dina frå­gor har gett mig nya infallsvinklar/ Maria S 

Jag kan med stor gläd­je ge rekom­men­da­tio­ner för Marie-Louice Wallin/ Novus vad gäl­ler; mas­sage, stress­han­te­ring, före­läs­ning och utbild­ning. Jag har haft myc­ket nyt­ta och fått verk­tyg som varit anpas­sa­de och han­ter­ba­ra vad gäl­ler stress­han­te­ring. Del­ta­git i utbild­ning där peda­go­gik och bud­skap varit nära mej som män­ni­ska. Här även under peri­o­der tagit emot den bäs­ta mas­sage som fun­ge­rat och hjälpt mej med mina pro­blem / Maria Nord­mark,  Sig­tu­na kommun 

Tack Marie-Louice, för ditt fan­tas­tis­ka lyss­nan­de, och för de öpp­na frå­gor du gav, som hjälp­te mig att sor­te­ra mina tan­kar. Jag mär­ker att jag fort­sät­ter att använ­da mig av de lär­do­mar våra sam­tal gav mig / Margareta 

Mer att läsa om stresshantering