Rekommendationer - Stresshantering - Novus- utveckling och möjligheter

Tack för förtroendet Tack för förtroendet 

Rekom­men­da­tio­ner Stresshantering

Jag kän­ner stor tack­sam­het för de rekom­men­da­tio­ner mina kli­en­ter och upp­drags­gi­va­re gett min under vägen.

Jag är tack­sam för de för­tro­en­de jag gång på gång får av mina kli­en­ter i våra möten – och jag gläds med dem i sina fram­gång­ar mot ett ökat väl­be­fin­nan­de – vare sig det hand­lar om coaching, stress­han­te­ring eller massage.

Sam­ta­len blev väl­digt struk­tu­re­ra­de och M-L för­såg mig ock­så med ett antal frå­gor som för­be­re­del­se inför, det tror jag var en stor fram­gångs­fak­tor när allt utförs via tele­fon. Jag upp­lev­de att M-L var otro­ligt duk­tig på att hela tiden vän­da mina frå­gor till­ba­ka till mig själv, en myc­ket bra coach helt enkelt. Var ock­så tvek­sam till att tre sam­tal skul­le leda någon­stans men blev myc­ket posi­tivt överraskad.

Gunil­la

Det har varit vär­de­fullt för mig att avsät­ta tid för mig själv, att få pra­ta och tän­ka till punkt. Bli­vit lyss­nad på.

Johan

Jag har fått red­skap för att fat­ta beslut. Du har till­sam­mans med mig bol­lat tips och idéer. Dina frå­gor har gett mig nya infallsvinklar.

Maria S