Utbilda dig till Diplo­merad Coach

Utbilda dig till coach - en värdefull kompetens inom många yrken och positioner i arbets­livet. Coachning används som komplet­te­rande kompetens i många yrken;  lärare, ledare, chefer och perso­na­l­an­svariga inom olika yrkes­om­råden, hälso- och  sjukvårds­per­sonal, psyko­loger, socio­nomer och alter­na­tiv­te­ra­peuter m.fl.

Du arbetar kanske redan med eller vill arbeta med att på olika sätt inspirera och motivera enskilda och grupper till att hitta  sina drivkrafter, lösa problem, fullfölja en överens­kommen plan, planera och  uppnå önskade mål.

För dig som är perso­na­l­an­svarig, arbets-, grupp-, teamledare inom olika branscher och verksam­hets­om­råden och som behöver ett kraft­fullt komplet­te­rande verktyg för motivation, inspi­ration och goda resultat med eget ansvar.
För dig som arbetar som lärare och pedagog med ungdomar och vuxna och behöver konkreta verktyg för inspi­ration, dialog och motivation.
För dig som vill arbeta med intern­coachning på din nuvarande arbets­plats.

Coaching i yrkes­livet

Att utbilda dig till coach är en kompe­tens­hö­jande investering för dig såväl yrkes­mässigt som privat.

Coaching används för personlig utveckling och föränd­rings­arbete, indivi­duellt och inom grupper och organi­sa­tioner. Alla som på något sätt arbetar med människor och vill ha kvalitet i kommu­ni­ka­tionen, öka sin förmåga att hantera och skapa föränd­ringar, har nytta av coaching, både i arbets­livet och privat.

Som Diplo­merad Coach kan du arbeta som profes­sionell coach. Coaching användas som komplet­te­rande kompetens i många yrken; lärare, ledare, chefer, perso­na­l­an­svariga, hälso- och sjukvårds­per­sonal, psyko­loger, socio­nomer, alter­na­tiv­te­ra­peuter m fl.

Ett coachande ledarskap är ett värde­fullt verktyg för dagens chefer och ledare då de ska möta nya krav samt att kunna stödja den anställdes yrkes­mässiga och personliga utveckling.

Inter­na­tio­nellt godkänd och kvali­tets­granskad coach­ut­bildning

Klicka på länken och du lotsas till Novus Coach­ut­bild­nings sida

Novus utbildning gav mig inte bara kunskap och kompetens nog för att börja min bana som coach, den gav mig också personlig utveckling och ett fantas­tiskt nätverk av blivande kollegor. Kursens blandning av teori och praktiska övningar gav ett väldigt effektivt lärande. Mycket väl investerade timmar och pengar.

Veronica Sjöstrand, HR-ansvarig CBH-skolan Kungliga Tekniska Högskolan