Kärriärcoaching - Novus- utveckling och möjligheter

Karriärcoaching handlar om att du ska känna att du är på rätt plats och gör rätt saker. Det är då du gör ditt jobb på bästa sättet! Är du på rätt plats? Dags att byta jobb? 

Dags att ta näs­ta steg i karriären?

Kar­riär­coaching hand­lar inte bra om att göra kar­riär i form av att klätt­ra hög­re på karriärstegen.

Det hand­lar fram­för allt om att du ska kän­na att du är på rätt plats och gör rätt saker. Det är då du gör ditt jobb på bäs­ta sättet!

Nya vägar och utma­ning­ar i yrkeslivet

Är det dags att ta näs­ta steg i yrkeslivet?
Dröm­mer du om ett annat arbete?
Kän­ner du att det inte läng­re känns lika inspi­re­ran­de att gå till jobbet?
Har du kanske stan­nat i din utveck­ling eller får du inte de utveck­lings­möj­lig­he­ter du behö­ver för att kän­na dig motiverad?
Eller upp­le­ver du att du vill stan­na upp och sak­ta ned tempot?

Jag har bli­vit stärkt i det jag vill och hit­tat dit där jag vill vara. Jag har kom­mit till insikt med vad som är vik­tigt för mig för att jag ska må bra.

Eva

Kar­riär­coaching hand­lar om att hitta

  • din plats i yrkeslivet
  • dina driv­kraf­ter och din poten­ti­al i din nuva­ran­de yrkesroll
  • gläd­je och motivation
Karriärcoaching handlar om att du ska känna att du är på rätt plats och gör rätt saker. Det är då du gör ditt jobb på bästa sättet!

Kar­riär­coaching ger dig verk­tyg för

  • Inven­te­ring av styr­kor och färdigheter
  • Moti­va­tion och drivkrafter
  • CV, per­son­ligt brev, anställningsintervju
  • Sök­vä­gar och marknadsföring