Karriärcoaching - Novus- utveckling och möjligheter

"Det som var bra med jobbcoaching­en var stö­det och väg­led­ning­en plus att självin­sik­ten och själv­för­tro­en­det bätt­ra­des på en hel del." / Anne

Dags att ta näs­ta steg i kar­riä­ren? Befin­ner du dig mel­lan två jobb? Behö­ver du ny inspi­ra­tion på job­bet?

Kar­riär­coaching hand­lar inte bra om att göra kar­riär i form av att klätt­ra hög­re på kar­riärste­gen.

Det hand­lar fram­för allt om att du ska kän­na att du är på rätt plats och gör rätt saker. Det är då du gör ditt jobb på bäs­ta sät­tet!

Kar­riär­coaching hand­lar om att

  • Hit­ta nya vägar och utma­ning­ar i yrkes­li­vet
  • Stär­ka ditt per­son­li­ga varu­mär­ke
  • Ska­pa moti­va­tion och inspi­ra­tion

Kar­riär­coaching ger dig verk­tyg för

  • Inven­te­ring av styr­kor och fär­dig­he­ter
  • Moti­va­tion och driv­kraf­ter
  • CV, per­son­ligt brev, anställ­nings­in­ter­vju
  • Sök­vä­gar och mark­nads­fö­ring

Kar­riär­coaching- nya vägar och utma­ning­ar i yrkes­li­vet

Är det dags att ta näs­ta steg i yrkes­li­vet?
Dröm­mer du om ett annat arbe­te?
Kän­ner du att det inte läng­re känns lika inspi­re­ran­de att gå till job­bet?
Har du kanske stan­nat i din utveck­ling eller får du inte de utveck­lings­möj­lig­he­ter du behö­ver för att kän­na dig moti­ve­rad?
Eller upp­le­ver du att du vill stan­na upp och sak­ta ned tem­pot?

Kar­riär­coaching- moti­va­tion och inspi­ra­tion

Att göra det du är bra på och kän­ner inspi­ra­tion för är vik­ti­ga för­ut­sätt­ning­ar för att du ska göra ett bra jobb.
Ibland behö­ver du söka nya plat­ser för att din inre poten­ti­al ska få blom­ma ut, ibland behö­ver du ska­pa det där du befin­ner dig.
Kar­riär­coaching ger dig verk­tyg för att ska­pa en för­änd­ring, vare sig det hand­lar om att byta arbe­te eller ska­pa ny inspi­ra­tion i ditt nuva­ran­de arbe­te.

Sam­tal som gör skill­nad för dig

Som din coach är jag din tan­ke PT (per­son­lig trä­na­re) som utma­nar dig att tän­ka nya tan­kar. Att göra för­änd­ring­ar är inte all­tid enkelt – det vet du säkert. Om det vore enkelt hade du redan gjort det. I coaching­en ska­par du och jag till­sam­mans en trygg atmo­sfär där du kan reflek­te­ra över din situ­a­tion och pro­va nya vägar.Jag spor­rar dig under resans gång med frå­gor och oli­ka for­mer av övning­ar som gör att du får till­gång till nya sätt att tän­ka. Nya tan­kar leder till nya hand­ling­ar.

Våra möten sker på min mot­tag­ning, Fal­ken­bergs­ka Kvar­nen (Skul­tuna­vä­gen 1, Väs­terås) eller via tele­fon.
Var­je möte är 60 min.
Mel­lan våra möten arbe­ta­re du med att reflek­te­ra över insik­ter som föds i våra sam­tal och pro­va nya sätt att age­ra i din var­dag.
Du kan väl­ja att beta­la per gång eller köpa något av mina rabat­te­ra­de paket.

Det som var bra med jobbcoaching­en var stö­det och väg­led­ning­en plus att självin­sik­ten och själv­för­tro­en­det bätt­ra­des på en hel del / Anne

Det mest bety­del­se­ful­la för mig i jobbcoaching­en var din för­må­ga att snabbt för­stå mina behov. Det gick som på räls! / Victo­ria

Det mest bety­del­se­ful­la i jobbcoaching­en var nog lite av ”spark i baken” för att inte tap­pa sugen. Att få in tän­ket att man fak­tiskt kan mer än man tror och att inte ge upp. Att fort­sät­ta job­ba på även om det är trögt. /Berit

Mer att läsa om kar­riär­coaching