Coaching - Novus- utveckling och möjligheter

"Jag har bli­vit stärkt i det jag vill och hit­tat dit där jag vill vara. Jag har kom­mit till insikt med vad som är vik­tigt för mig för att jag ska må bra." / Eva  "Jag har bli­vit stärkt i det jag vill och hit­tat dit där jag vill vara. Jag har kom­mit till insikt med vad som är vik­tigt för mig för att jag ska må bra." / Eva 

Coaching- ska­par för­ut­sätt­ning­ar för utveckling

Ordet coach kom­mer från ungers­kans kocsi, vil­ket bety­der en vagn från byn Kocs. Kocs var på 1500-talet känt för att till­ver­ka spe­ci­ellt väl­gjor­da vag­nar. Des­sa vag­nar frak­ta­de män­ni­skor från en plats till en annan – allt­så att bära fram en män­ni­ska från en nuva­ran­de situ­a­tion till en öns­kad situation.

 • stöd­jer pro­ces­sen för utveck­ling och för­änd­ring genom ökad med­ve­ten­het, ägar­skap och tro på individens/gruppens inre potential.
 • ska­par för­ut­sätt­ning­ar för att ska­pa och han­te­ra för­änd­ring­ar, på såväl indi­vid- som på grupp- och organisationsnivå.
 • inne­bär en med­ve­ten kom­mu­ni­ka­tion som byg­ger på själv­kän­ne­dom och med­ve­ten­het om hur vi påver­kar och påver­kas i våra rela­tio­ner och soci­a­la sammanhang.
 • byg­ger på en lång kun­skaps­tra­di­tion med prak­tisk tillämp­ning, när det gäl­ler sam­tal som leder till för­änd­ring och utveckling.

Livscoaching hand­lar om

 • Dig och ditt liv
 • Dina dröm­mar och visioner
 • Livs­kva­li­tet
 • Livsstils­för­änd­ring­ar

Läs mer om livscoaching

Kar­riär­coaching hand­lar om att

 • hit­ta din plats i yrkeslivet
 • hit­ta dina driv­kraf­ter och din poten­ti­al i din nuva­ran­de yrkesroll
 • hit­ta gläd­je och motivation

Läs mer om karriärcoaching

Som din coach hjäl­per jag dig att mins­ka glap­pet mel­lan där du är och där du vill vara!

Livet är natur­ligt och kon­ti­nu­er­ligt i för­änd­ring. För­änd­ring­ar sker vare sig vi vill det eller inte.  I bland vill vi ska­pa en för­änd­ring, men vet kanske inte rik­tigt till vad och hur.

Att på ett med­ve­tet sätt för­hål­la sig till livets för­änd­ring­ar leder till en ökad käns­la av fri­het då du kan väl­ja nya för­håll­nings­sätt som leder dig mot dina mål och önskningar.

I coaching­en får du möj­lig­het att både for­mu­le­ra och speg­la dina tan­kar, käns­lor och bete­en­de för att öka din med­ve­ten­het och på så sätt kun­na väl­ja and­ra tan­kar och hand­ling­ar som ska­par en håll­ba­ra förändring.

Coaching­ens syf­te är att star­ta kon­kre­ta för­änd­ring­ar i ditt liv, på det inre eller ytt­re pla­net.  Alla vägar leder till Rom – det vik­ti­ga är att du fin­ner din väg.

Möten som gör skill­nad för dig

Som din coach är jag din tan­ke PT (per­son­lig trä­na­re) som utma­nar dig att tän­ka nya tan­kar. Att göra för­änd­ring­ar är inte all­tid enkelt – det vet du säkert. Om det vore enkelt hade du redan gjort det. I coaching­en ska­par du och jag till­sam­mans en trygg atmo­sfär där du kan reflek­te­ra över din situ­a­tion och pro­va nya vägar. Jag spor­rar dig under resans gång med frå­gor och oli­ka for­mer av övning­ar som gör att du får till­gång till nya sätt att tän­ka. Nya tan­kar leder till nya handlingar.

Våra möten sker på min mot­tag­ning, Fal­ken­bergs­ka Kvar­nen (Skul­tuna­vä­gen 1, Väs­terås), via tele­fon eller vide­omö­te via Zoom
Var­je möte är 60 min.
Mel­lan våra möten arbe­ta­re du med att reflek­te­ra över insik­ter som föds i våra sam­tal och pro­va nya sätt att age­ra i din vardag.
Du kan väl­ja att beta­la per gång eller köpa något av mina rabat­te­ra­de paket.

Mer att läsa om coaching