Coaching - Novus- utveckling och möjligheter

Sor­te­ra, släpp och satsa. 
Gör de bäs­ta valen för dig själv och ditt liv. 

Du är huvud­per­so­nen i ditt liv

Coaching hand­lar om dig och ditt liv. Det hand­lar om din läng­tan, dina dröm­mar och dina visio­ner. Det hand­lar om det som är verk­ligt vik­tigt för dig, pri­vat och yrkesmässigt.

Fun­de­rar du på att byta yrke eller star­ta före­tag, få en sun­da­re balans mel­lan arbe­te och fri­tid, för­bätt­ra dina rela­tio­ner eller helt enkelt göra en omstart i livet? Kanske du öns­kar göra något åt häl­san och stärka själv­käns­lan? Eller bli tryg­ga­re, modi­ga­re och mer kre­a­tiv som indi­vid så att du kan få ut mer av livet?

Om något av det­ta stäm­mer in på dig kan du få god nyt­ta av coaching, både pri­vat och professionellt.
Som din coach lot­sar jag dig genom frå­gor, utma­ning­ar, reflek­tio­ner och övningar. 

Upp­täck pus­sel­bi­tar­na som ger dig hela bil­den av dig själv där du befin­ner dig -  och där du vill vara.

Coaching -mins­kar glap­pet mel­lan där du är och är du vill vara

Coaching kan beskri­vas som en resa där du mins­kar glap­pet mel­lan där du är och där du vill vara.

Den här resan in i dig själv hand­lar om att utgå från nulä­get, utfors­ka din läng­tan, din moti­va­tion, din inspi­ra­tion och dina önsk­ning­ar.

Längs vägen utfors­kar du vad som hind­rar dig, vad som inte gag­nar dig och för­står dina tidi­ga­re val och vär­de­ring­ar. Du upp­täc­ker dina dol­da skat­ter; styr­korna, talang­er­na och dina utveck­lings­om­råden.

Som ett resul­tat får du ock­så kun­skap om hur du kan han­tera fram­ti­dens med- och mot­gångar.

Alla des­sa intryck och insik­ter kan du sedan dra nyt­ta av när du gör nya pri­o­ri­te­ring­ar. Och det bäs­ta av allt; dina nya per­spek­tiv ska­par för­änd­ring­ar. För­änd­ring­ar som verk­li­gen fun­ge­rar och känns rätt för dig.

Coaching kan beskrivas som en resa där du minskar glappet mellan där du är och där du vill vara, där du blir den bästa versionen av dig själv