Att vara huvud­per­sonen i sitt eget liv

Jag känner ett stort förtroende att i mitt arbete som coach få lotsa människor till insikt och nya perspektiv genom frågor, utmaningar, reflek­tioner och övningar. Att få vara med på resan när människor tar steg de inte trodde om sig själva och att få se människor växa och blomstra är en sann glädje.

För varje människa som blir mer av sig själv och använder mer av sin potential blir världen en bättre plats för oss alla.

Du är så mycket mer än du vet - Du kan så mycket mer än du tror.
Upptäck din fulla potential - Bli mera du.

Min coachresa

För mig har coachingen inneburit en resa, som jag fortfa­rande befinner mig på, för att bli den bästa versionen av mig själv. Genom coachingen har jag hittat mina egna styrkor och talanger Jag har också hittat och fått verktyg för att arbeta med mina utveck­lings­om­råden, de delar i mitt liv som jag ibland har känt motstånd, rädsla eller oro inför. Allt detta tillsammans har bidragit till att jag vågat ta steg utanför min konfortzon, provat sådant jag inte trodde att jag kunde och på så vis fått så många och berikande erfaren­heter. Jag har lärt mer om mig själv, vad som är viktigt för mig och hur jag kan ge mig själv det jag behöver.

Varför arbetar jag som coach?

Jag har alltid varit intres­serad av hur vi människor fungera och varför vi gör som vi gör. Framför allt har jag varit intres­serad av vad som gör att vi inte alltid gör det som är bäst för oss. Mina egna erfaren­heter av att vara begränsad av mina rädslor och negativa tankar om mig själv och min förmåga är en tillgång i mötet med andra som på olika sätt känner sig begränsade i sig själva eller i sina liv. Jag vet hur dessa begräns­ningar negativt påverkar det vardagliga livet och livse­nergin. Jag vet också hur befriande det är att hitta en väg till min egen potential, att våga gå utanför min egen komfortzon.

Coaching- ett möjlig­he­ternas möte

Det är ofta utanför komfort­zonen som möjlig­he­terna finns. Det är möjlig­he­terna som inspi­rerar mig i mitt arbete som coach. Jag ser mitt arbete som coach som ett kreativt detek­tiv­arbete. Tillsammans med den jag coachar letar vi efter just den personens inre guld. Vi letar efter vägar som för personen till nya platser och nya erfaren­heter.

Att vi alla har svaren inom oss, svaren om vad vi behöver och vart vi ska gå i livet, blir gång på gång så tydligt för mig i arbetet som coach. Jag har inte svaren på dina frågor eller lösningen på sina utmaningar. Jag har frågorna som gör att du hittar dina egna svar och lösningar. ”Jag visste, fast jag inte visste att jag visste”, beskriver så väl just det skeendet. Att hitta dina egna svar och dina egna vägar gör att du tror på di själv och din egen förmåga. Och det är då du kan bli den bästa versionen av dig själv.

Marie-Louice Wallin

ICF Certi­fierad Coach (PCC) , Stresspe­dagog, Certi­fierad Massör
Föreläsare och utbildare

Marie-Louice Wallin - Novus Utveckling och Möjligheter