Coaching - Hur går det till? - Novus- utveckling och möjligheter

Sor­te­ra, släpp och satsa. 
Gör de bäs­ta valen för dig själv och ditt liv. 

Coaching- Hur går det till?

Coaching kan beskri­vas som en resa där du mins­kar glap­pet mel­lan där du är och där du vill vara. 

Den här resan in i dig själv hand­lar om att utgå från nulä­get, utfors­ka din läng­tan, din moti­va­tion, din inspi­ra­tion och dina önsk­ning­ar. Längs vägen utfors­kar du vad som hind­rar dig, vad som inte gag­nar dig och för­står dina tidi­ga­re val och vär­de­ring­ar. Du upp­täc­ker dina dol­da skat­ter; styr­korna, talang­er­na och dina utveck­lings­om­råden.

Du får ock­så kun­skap om hur du kan han­tera fram­ti­dens med- och mot­gångar. Alla des­sa intryck och insik­ter kan du sedan dra nyt­ta av när du gör nya pri­o­ri­te­ring­ar. Och det bäs­ta av allt; dina nya per­spek­tiv ska­par för­änd­ring­ar. För­änd­ring­ar som verk­li­gen fun­ge­rar och känns rätt för dig.

Jag har bli­vit stärkt i det jag vill och hit­tat dit där jag vill vara. Jag har kom­mit till insikt med vad som är vik­tigt för mig för att jag ska må bra.

Eva

Sva­ren finns inom dig

Genom våra möten och sam­tal lär du kän­na nya sidor av dig själv, väx­er som män­ni­ska och får till­gång till din egen kraft och potential. 

Du upp­täc­ker vad du egent­li­gen vill och vad som känns menings­fullt för att du ska må bra. Du utveck­lar dig själv som per­son och din läng­tan efter en för­änd­ring för dig mot nya hand­ling­ar och resultat. 

Ditt nya star­ka­re och fri­a­re jag väx­er fram och pre­sen­te­rar sig. Men vem är det egent­li­gen? Vill du veta?
Sva­ren finns inom dig själv och jag hjäl­per dig gär­na att hit­ta dem, så att du kan bli den bäs­ta ver­sio­nen av dig själv.

Svaren finns inom dig själv och jag hjälper dig gärna att hitta dem, så att du kan bli den bästa versionen av dig själv.

Sam­tal som gör skillnad

 Som coach hjäl­per jag dig att mins­ka glap­pet mel­lan där du är och där du öns­kar vara. Jag stäl­ler frå­gor som ger dig vägar till både inre och ytt­re för­änd­ring­ar. Som ett resul­tat av det­ta kan ditt nya, star­ka jag for­ma ett nytt och för­bätt­rat liv. Ett liv du trivs med och där du använ­der hela din potential.

Som coach är jag din vän på vägen, en pro­fes­sio­nell sam­tals­part­ner och ett boll­plank. En erfa­ren och enga­ge­rad med­män­ni­ska som stäl­ler frå­gor, hjäl­per dig att sor­te­ra dina gam­la tan­kar och få nya insik­ter och perspektiv.

Du upp­täc­ker vad som ger dig ener­gi och vad som tar den ifrån dig. Du reflek­te­rar över tidi­ga­re val och utfors­kar vad som ger dig inspi­ra­tion och moti­va­tion. Och du ser vad som är vik­tigt i ditt liv. Verk­li­gen viktigt.

Coaching - Hur går det till

En klar bild ger en tyd­lig plan

Våra sam­tal ska­par grun­den till en kon­kret hand­lings­plan som hjäl­per dig att star­ta din förändringsresa.

Din per­son­li­ga plan blir den gui­de som visar vägen till en håll­bar och balan­se­rad till­va­ro med ökad livs­kva­li­tet där du befin­ner dig på rätt plats och gör rätt saker.

Som coach stöd­jer jag dig hela vägen från genom­fö­ran­de till upp­följ­ning av din egen hand­lings­plan. Mel­lan våra sam­tal arbe­tar du med att reflek­te­ra över de insik­ter du får under våra sam­tal. Du utfors­kar även nya sätt att age­ra på i din vardag.

Inve­ste­ra i dig själv - lev ditt bäs­ta liv

Våra möten äger rum i en trygg atmo­sfär på min mot­tag­ning i Fal­ken­bergs­ka Kvar­nen i Väs­terås. Vi kan även ha möten via tele­fon eller digi­ta­la vide­omö­ten.
Var­je ses­sion är 60 minuter.
Beta­la per till­fäl­le eller välj ett av mina rabat­te­ra­de coachingpaket.