Rekommendationer - Karriärcoaching - Novus- utveckling och möjligheter

Tack för förtroendet Tack för förtroendet 

Rekom­men­da­tio­ner Karriärcoaching

Jag kän­ner stor tack­sam­het för de rekom­men­da­tio­ner mina kli­en­ter och upp­drags­gi­va­re gett min under vägen.

Jag är tack­sam för de för­tro­en­de jag gång på gång får av mina kli­en­ter i våra möten – och jag gläds med dem i sina fram­gång­ar mot ett ökat väl­be­fin­nan­de – vare sig det hand­lar om coaching, stress­han­te­ring eller massage.

Det som var bra med jobbcoaching­en var stö­det och väg­led­ning­en plus att självin­sik­ten och själv­för­tro­en­det bätt­ra­des på en hel del. 

Anne

Det mest bety­del­se­ful­la i jobbcoaching­en var nog lite av ”spark i baken” för att inte tap­pa sugen. Att få in tän­ket att man fak­tiskt kan mer än man tror och att inte ge upp. Att fort­sät­ta job­ba på även om det är trögt.

Berit

Det mest bety­del­se­ful­la för mig i jobbcoaching­en var din för­må­ga att snabbt för­stå mina behov. Det gick som på räls! 

Victo­ria

Jag har fått red­skap för att fat­ta beslut. Du har till­sam­mans med mig bol­lat tips och idéer. Dina frå­gor har gett mig nya infallsvinklar.

Maria S