Dataskydds­för­ord­ningen (GDPR)

Jag följer dataskydds­för­ord­ningen (GDPR) som gäller fom. 25 maj 2018.
Enligt dataskydds­för­ord­ningen ska du som kund få infor­mation om hur dina person­upp­gifter behandlas, vilket jag beskriver här nedan.

Köp av mina tjänster

Då du köper mina tjänster registrerar och sparar jag dina kontakt­upp­gifter (namn, personnummer/ organi­sa­tions­nummer, adress/ e-posta­dress) enligt bokfö­rings­lagen (minst 7 år)
Eventuella minne­san­teck­ningar från våra möten sparas ett år efter avslutat samarbete- därefter aviden­ti­fieras dessa anteck­ningar.
Våra möten är alltid konfi­den­tiella, jag kommer inte att för tredje part berätta vad våra möten innehåller, såtillvida att lagen inte kräver det.

Hantering av person- och kontakt­upp­gifter

De uppgifter som jag har om dig hanterar på ett säkert sätt.
Jag kommer inte sälja eller dela dina uppgifter till tredje part.
Du kan när som helst kontakta mig på ml@novus-utveckling.se för att ta del av de uppgifter jag har sparade om dig.
Av konfi­den­tiella skäl lämnar jag aldrig ut dina uppgifter till någon annan, såtillvida att lagen inte kräver det.

Samar­bets­partners och program

Alla de program och samar­bets­partners jag har följer även de GDPR.

Program jag använder:
Get a Newsletter
SimpleSign

Nyhetsbrev

Du erbjuds att prenu­merera på mitt Nyhetsbrev. Då du tackat ja till detta kommer ditt namn och din e-posta­dress finnas i min maillista för Nyhetsbrev.
Du kommer då att få Nyhetsbrev med tips, inspi­ration och erbju­danden av mig.
Vill du inte finnas kvar på min e-postlista för Nyhetsbrev kan du när som helts avsluta din prenu­me­ration genom att klicka på unsub­scribe som alltid finns längst ner i mina Nyhetsbrev.