GDPR - Novus- utveckling och möjligheter

GDPR- Data­skydds­för­ord­ning­en

Data­skydds­för­ord­ning­en (GDPR)

Jag föl­jer data­skydds­för­ord­ning­en (GDPR) som gäl­ler fom. 25 maj 2018.
Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska du som kund få infor­ma­tion om hur dina per­son­upp­gif­ter behand­las, vil­ket jag beskri­ver här nedan.

Köp av mina tjänster

Då du köper mina tjäns­ter regi­stre­rar och spa­rar jag dina kon­takt­upp­gif­ter (namn, personnummer/ orga­ni­sa­tions­num­mer, adress/ e-post­a­dress) enligt bok­fö­rings­la­gen (minst 7 år)
Even­tu­el­la min­ne­san­teck­ning­ar från våra möten spa­ras ett år efter avslu­tat sam­ar­be­te- där­ef­ter avi­den­ti­fie­ras des­sa anteckningar.
Våra möten är all­tid kon­fi­den­ti­el­la, jag kom­mer inte att för tred­je part berät­ta vad våra möten inne­hål­ler, såtill­vi­da att lagen inte krä­ver det.

Han­te­ring av per­son- och kontaktuppgifter

De upp­gif­ter som jag har om dig han­te­rar på ett säkert sätt.
Jag kom­mer inte säl­ja eller dela dina upp­gif­ter till tred­je part.
Du kan när som helst kon­tak­ta mig på ml@novus-utveckling.se för att ta del av de upp­gif­ter jag har spa­ra­de om dig.
Av kon­fi­den­ti­el­la skäl läm­nar jag ald­rig ut dina upp­gif­ter till någon annan, såtill­vi­da att lagen inte krä­ver det.

Sam­ar­bets­part­ners och program

Alla de pro­gram och sam­ar­bets­part­ners jag har föl­jer även de GDPR.

Pro­gram jag använder:
Get a Newsletter
SimpleSign

Nyhets­brev

Du erbjuds att pre­nu­me­re­ra på mitt Nyhets­brev. Då du tac­kat ja till det­ta kom­mer ditt namn och din e-post­a­dress fin­nas i min mail­lis­ta för Nyhetsbrev.
Du kom­mer då att få Nyhets­brev med tips, inspi­ra­tion och erbju­dan­den av mig.
Vill du inte fin­nas kvar på min e-post­lis­ta för Nyhets­brev kan du när som helts avslu­ta din pre­nu­me­ra­tion genom att klic­ka på unsub­scri­be som all­tid finns längst ner i mina Nyhetsbrev.