Rekommendationer - Livscoaching - Novus- utveckling och möjligheter

Tack för förtroendet Tack för förtroendet 

Rekom­men­da­tio­ner Livscoaching

Jag kän­ner stor tack­sam­het för de rekom­men­da­tio­ner mina kli­en­ter och upp­drags­gi­va­re gett min under vägen.

Jag är tack­sam för de för­tro­en­de jag gång på gång får av mina kli­en­ter i våra möten – och jag gläds med dem i sina fram­gång­ar mot ett ökat väl­be­fin­nan­de – vare sig det hand­lar om coaching, stress­han­te­ring eller massage.

Jag har bli­vit stärkt i det jag vill och hit­tat dit där jag vill vara. Jag har kom­mit till insikt med vad som är vik­tigt för mig för att jag ska må bra.

Eva

Jag kan varmt rekom­men­de­ra Marie-Louice. Hon är en varm och mjuk per­son som job­bar med en tyd­lig struk­tur mot vil­ka mål man sät­ter upp och åter­kopp­lar hur mål och del­mål nås. Efter hen­nes väg­led­ning och hjälp med nya tan­ke­sätt på livet, har jag nu en lätt ryggsäck fylld med verk­tyg att använ­da i livet

C. Wolf, Ekonom

Marie-Louice är lugn, meto­disk och ger mig som hen­nes kund, möj­lig­het att själv få insik­ten och ge svar på hur jag kan nå för­änd­ring. Hon påmin­ner mig om att foku­se­ra på det som är min del i den upp­lev­da pro­ble­ma­ti­ken, och släp­pa det som lig­ger utan­för min kon­troll. Kon­se­kven­ser­na av att läg­ga orim­ligt myc­ket ener­gi på små­sa­ker slår bara till­ba­ka på mig själv. 

Tere­se, 39 år, projektplanerare

Coaching­en har varit en inve­ste­ring! Jag har fått verk­tyg och hjälp att tän­ka över saker för att kun­na han­te­ra dem och se lösningar.

Fred­rik

Du stäl­ler bra frå­gor som jag själv får sva­ra på och på så vis kom­ma till insikt. Jag har kun­nat se min situ­a­tion med and­ra ögon än tidi­ga­re. På så sätt fått reda på vad jag vill ha och inte vill ha i mitt liv. 

Jan