Livscoaching - Novus- utveckling och möjligheter

"Jag har bli­vit stärkt i det jag vill och hit­tat dit där jag vill vara. Jag har kom­mit till insikt med vad som är vik­tigt för mig för att jag ska må bra." / Eva  "Jag har bli­vit stärkt i det jag vill och hit­tat dit där jag vill vara. Jag har kom­mit till insikt med vad som är vik­tigt för mig för att jag ska må bra." / Eva 

Livscoaching -
Ett möte med den vik­ti­gas­te per­so­nen i ditt liv - Dig själv!

Livscoaching hand­lar om din läng­tan, dina dröm­mar, mål och visio­ner. Det  hand­lar om det som är vik­tigt för dig i ditt liv. Det hand­lar om att bli mera du!

Du  är huvud­per­so­nen i ditt liv.
Vad dröm­mer du om?  Vad vill du förverkliga?

Livscoaching hand­lar om att för­verk­li­ga dina dröm­mar i stort och smått. Det kan hand­la om att bör­ja med en hob­by eller att göra en resa, byta yrke eller arbe­ta mind­re, star­ta eget före­tag, bli eko­no­miskt obe­ro­en­de eller göra en omstart i livet.
Det kan hand­la om mind­re stress, bätt­re balans mel­lan arbe­te och fri­tid, bätt­re rela­tio­ner inom famil­jen eller på arbe­tet, stärkt själv­käns­la, bätt­re häl­sa, mer gläd­je i var­da­gen, yrkes­val och karriär.

Livscoaching kan beskri­vas som en resa – en resa för att lära kän­na dig själv bätt­re, en resa för att få ut mesta möj­li­ga av dig själv och ditt liv.
Det hand­lar om att ska­pa ett liv med hög livs­kva­li­tet - ett liv som du mår bra av och trivs med,  ett liv där du använ­der din ful­la potential.
Den­na resa hand­lar om att utfors­ka din läng­tan, din moti­va­tion, din inspi­ra­tion och dina önskningar.
På resan lär du kän­na fler dimen­sio­ner av dig själv - styr­kor och utvecklingsområden.
Du får verk­tyg för att han­te­ra både med- och mot­gång, delar i det liv­långa lärandet.

Som din coach lot­sar jag dig genom frå­gor, reflek­tio­ner och kon­kre­ta hand­ling­ar på vägen mot dina mål.

Erbju­dan­de Just nu!

Livscoaching hand­lar om

 • Dig och ditt liv
 • Dina dröm­mar och visioner
 • Livs­kva­li­tet
 • Livsstils­för­änd­ring­ar

Livscoaching ger dig verk­tyg för att

 • reflek­te­ra över det som är vik­tigt för dig i ditt liv
 • lära kän­na dig själv- dina styr­kor och utvecklingsområden
 • utfors­ka din läng­tan, dina dröm­mar och dina önskningar
 • tän­ka i nya banor för att ska­pa nya per­spek­tiv och nya handlingar
 • sor­te­ra tan­kar och käns­lor för att kun­na göra val i livet
 • sät­ta mål och hit­ta en håll­ba­ra väg dit

För­änd­ring och utveck­ling - Moti­va­tion och inspiration

Som din coach hjäl­per jag dig att mins­ka glap­pet mel­lan där du är och där du vill vara!

På vägen arbe­tar vi bla. med

 • Kart­lägg­ning av nuläget
 • Visio­ner och målbilder
 • Insikt och ökad medvetenhet
 • Styr­kor och färdigheter
 • Nya hand­ling­ar – Att göra på nytt sätt
 • Ansvar­ta­gan­de
 • Mot­stånd och hinder

Livet är natur­ligt och kon­ti­nu­er­ligt i för­änd­ring. För­änd­ring­ar sker vare sig vi vill det eller inte.  I bland vill vi ska­pa en för­änd­ring, men vet kanske inte rik­tigt till vad och hur.

Att på ett med­ve­tet sätt för­hål­la sig till livets för­änd­ring­ar leder till en ökad käns­la av fri­het då du kan väl­ja nya för­håll­nings­sätt som leder dig mot dina mål och önskningar.

I coaching­en får du möj­lig­het att både for­mu­le­ra och speg­la dina tan­kar, käns­lor och bete­en­de för att öka din med­ve­ten­het och på så sätt kun­na väl­ja and­ra tan­kar och hand­ling­ar som ska­par en håll­ba­ra förändring.

Coaching­ens syf­te är att star­ta kon­kre­ta för­änd­ring­ar i ditt liv, på det inre eller ytt­re pla­net.  Alla vägar leder till Rom – det vik­ti­ga är att du fin­ner din väg.

Möten som gör skill­nad för dig

Som din coach är jag din tan­ke PT (per­son­lig trä­na­re) som utma­nar dig att tän­ka nya tan­kar. Att göra för­änd­ring­ar är inte all­tid enkelt – det vet du säkert. Om det vore enkelt hade du redan gjort det. I coaching­en ska­par du och jag till­sam­mans en trygg atmo­sfär där du kan reflek­te­ra över din situ­a­tion och pro­va nya vägar. Jag spor­rar dig under resans gång med frå­gor och oli­ka for­mer av övning­ar som gör att du får till­gång till nya sätt att tän­ka. Nya tan­kar leder till nya handlingar.

Våra möten sker på min mot­tag­ning, Fal­ken­bergs­ka Kvar­nen (Skul­tuna­vä­gen 1, Väs­terås) eller via telefon.
Var­je möte är 60 min.
Mel­lan våra möten arbe­ta­re du med att reflek­te­ra över insik­ter som föds i våra sam­tal och pro­va nya sätt att age­ra i din vardag.
Du kan väl­ja att beta­la per gång eller köpa något av mina rabat­te­ra­de paket.

Jag kan varmt rekom­men­de­ra Marie-Louice. Hon är en varm och mjuk per­son som job­bar med en tyd­lig struk­tur mot vil­ka mål man sät­ter upp och åter­kopp­lar hur mål och del­mål nås. Efter hen­nes väg­led­ning och hjälp med nya tan­ke­sätt på livet, har jag nu en lätt ryggsäck fylld med verk­tyg att använ­da i livet// C. Wolf, Ekonom 

Jag har bli­vit lyss­nad på, fått utveck­la det som är vik­tigt för mig/ Carina 

Tack bäs­ta! Alla bor­de ha ett coachan­de sam­tal minst en gång i måna­den. Ger så myc­ket! Tänk vad vi skul­le växa i det liv vi lever/ Per 

Coaching­en har varit en inve­ste­ring! Jag har fått verk­tyg och hjälp att tän­ka över saker för att kun­na han­te­ra dem och se lösningar/ Fredrik 

Jag har bli­vit stärkt i det jag vill och hit­tat dit där jag vill vara. Jag har kom­mit till insikt med vad som är vik­tigt för mig för att jag ska må bra/ Eva 

Marie-Louice är en fan­tastik coach och jag rekom­men­de­rar hen­ne varmt. Hon har kun­skap, vis­dom och nyfi­ken­het som hjäl­per mig på vägen mot målet / Sara 

Du stäl­ler bra frå­gor som jag själv får sva­ra på och på så vis kom­ma till insikt. Jag har kun­nat se min situ­a­tion med and­ra ögon än tidi­ga­re. På så sätt fått reda på vad jag vill ha och inte vill ha i mitt liv. /Jan

Marie-Louice stäl­ler dom rät­ta frå­gor­na, som gör att man kan sät­ta ord på hur man kän­ner sig. Jag har lärt kän­na mig själv på ett nytt sätt. Des­sa sam­tal har stärkt och gett mig jät­te myc­ket / 2-barnsmamma 

Mer att läsa om coaching