Livscoaching - Novus- utveckling och möjligheter

Bätt­re självkännedom
Bätt­re beslut 

Möt dig själv – den vik­ti­gas­te per­so­nen i ditt liv

Livscoaching hand­lar om att bli mera du. Det hand­lar om din läng­tan, dina dröm­mar och dina visio­ner. Det hand­lar om det som är verk­ligt vik­tigt för dig. 

Vill du blir tryg­ga­re, modi­ga­re och mer kre­a­tiv som indi­vid så att du kan få ut mer av livet?
Vill du bli den bäs­ta ver­sio­nen av dig själv?

Öns­kar du dig sun­da­re balans mel­lan arbe­te och fri­tid, för­bätt­ra dina rela­tio­ner eller kanske göra en omstart i livet?

Kanske du öns­kar göra något åt häl­san och stärka själv­käns­lan?

Om något av det­ta stäm­mer in på dig kan du få god nyt­ta av livscoaching.
Inve­ste­ra i dig själv och ta vara på möj­lig­he­ten att leva ditt liv fullt ut - ditt bäs­ta liv.

Marie-Louice stäl­ler dom rät­ta frå­gor­na, som gör att man kan sät­ta ord på hur man kän­ner sig. Jag har lärt kän­na mig själv på ett nytt sätt. Des­sa sam­tal har stärkt och gett mig jät­te mycket.

2- barns mamma

Livscoaching - Här bör­jar resan mot det nya

Livscoaching kan beskri­vas som en resa. Du är inte rik­tigt sam­ma per­son när du kom­mer fram som när du påbör­ja­de din resa. Anled­ning­en är allt du ser och upp­le­ver under coachingen. 

Den här resan in i dig själv hand­lar om att utgå från nulä­get, utfors­ka din läng­tan, din moti­va­tion, din inspi­ra­tion och dina önsk­ning­ar.

Längs vägen utfors­kar du vad som hind­rar dig, vad som inte gag­nar dig och för­står dina tidi­ga­re val och vär­de­ring­ar. Du upp­täc­ker dina dol­da skat­ter; styr­korna, talang­er­na och dina utveck­lings­om­råden.

Du får ock­så kun­skap om hur du kan han­tera fram­ti­dens med- och mot­gångar. Alla des­sa intryck och insik­ter kan du sedan dra nyt­ta av när du gör nya prioriteringar. 

Och det bäs­ta av allt; dina nya per­spek­tiv ska­par för­änd­ring­ar. För­änd­ring­ar som verk­li­gen fun­ge­rar och känns rätt för dig.

Livscoaching handlar om att bli mera du. Investera i dig själv och ta vara på möjligheten att leva ditt liv fullt ut - ditt bästa liv.