Om Novus - Novus- utveckling och möjligheter

Hur kan jag hjäl­pa dig? 

Utveck­ling och möjligheter
Boka ett möte som gör skill­nad för dig

Utveck­ling och möj­lig­he­ter har i alla tider varit en del i män­ni­skans driv­kraft i livet.

Novus bety­der ny- och det är just den käns­lan jag öns­kar att du tar med dig från våra möten.
Det hand­lar inte att bli någon annan- det hand­lar om att kän­na dig pånytt­född som dig själv, att få ny inspi­ra­tion och moti­va­tion till att ta de steg som är vik­ti­ga för att du ska kän­na att du lever ett liv som känns menings­fullt och rikt för just dig. Det hand­lar om livs­kva­li­tet på dina villkor.

Coaching, stress­han­te­ring och mas­sage ger dig verk­tyg för per­son­ligt väx­an­de och välbefinnande.

Du är den vik­ti­gas­te per­so­nen i ditt liv- Boka ett möte med dig själv!

Utveck­ling och möj­lig­he­ter - Möten som gör skillnad

Våra möten äger rum på mina triv­sam­ma mot­tag­ning i Fal­ken­bergs­ka Kvar­nen, Skul­tuna­vä­gen 1 Väs­terås.

Coaching/ stress­han­te­ring erbju­der jag  även via tele­fon eller digi­ta­la vide­omö­ten.

Marie-Louice Wal­lin

ICF Cer­ti­fi­e­rad Coach (PCC) , Stresspe­da­gog, Cer­ti­fi­e­rad Massör
Före­lä­sa­re och utbildare

Utveckling och möjligheter

Då du anli­tar mig kan du kän­na dig trygg med min kom­pe­tens, ett pro­fes­sio­nellt och per­son­ligt bemö­tan­de. Många års erfa­ren­het och vida­re­ut­bild­ning gör att jag kan erbju­da dig ett möte som är anpas­sat efter dina behov.

Jag har arbe­tat med utveck­ling och möj­lig­he­ter i per­son­lig utveck­ling och frisk­vård sedan 1990.

Jag har stor erfa­ren­het av möten med män­ni­skor i kli­ent­mö­ten, före­läs­ning­ar och utbildningar.

  • ICF Cer­ti­fi­e­rad Coach (PCC)
  • Med­lem i ICF och föl­jer dess etis­ka riktlinjerna
  • Arbe­tat med sam­tal och för­änd­rings­pro­ces­ser sedan 1996
  • Arbe­tat som hand­le­da­re och utbil­da­re i utbild­nings­sam­man­hang med fokus på sam­tal och för­änd­rings­pro­ces­ser sedan 2000
  • Dri­ver ICF god­känd coach­ut­bild­ning sedan 2012
  • Cer­ti­fi­e­rad mas­sör -Branschrå­det Svensk massage
  • Arbe­tat med frisk­vår­dan­de mas­sage sedan 1990
  • Med­lem i Kom­ple­mentär­me­di­cins­ka Riksförbundet
  • Ansvars­för­säk­rad