Artiklar - Sida 3 av 3 - Novus- utveckling och möjligheter
2014-03-18
Personlig t ledarskap

Per­son­ligt ledar­skap – ökad livskompetens

Per­son­ligt ledarskap Per­son­ligt ledar­skap hand­lar om resur­ser och mod för att leda sig själv genom livets utma­ning­ar för att få ut bäs­ta möj­li­ga av sig själv […]
2013-11-28
Motivation

Moti­va­tion - driv­kraf­ten till förändring

Står du inför en förändring? Har din situ­a­tion för­änd­rats - behö­ver du hit­ta ny motivation? Vill du hit­ta moti­va­tion - för att kun­na ska­pa en förändring? […]
2013-10-11
oxytocin

Oxy­to­cin - krop­pens eget lugn- och ro hormon

Oxy­to­cin - krop­pens eget lugn- och ro hormon Oxy­to­cin är krop­pens eget lugn- och ro hor­mon som ökar vårt väl­be­fin­nan­de i situationer/aktiviteter som känns behagliga/ posi­ti­va […]