Artiklar - Sida 2 av 3 - Novus- utveckling och möjligheter
2017-05-03
stresshantering

Stress­han­te­ring - Må bra i en stres­sad tid

Stress  – en del av vår  vardag Stress har all­tid varit en del  män­ni­skans var­dag och lev­nads vill­kor. Stress är både livsnöd­vän­digt och  häl­so­samt Stress kan […]
2017-04-06
Coaching

Coaching- Vad-hur-när?

Coaching-  fokus på lös­ning­ar och möjligheter Coaching- vad, hur, när? Coaching är i dag ett väl­känt begrepp i många sam­man­hang.  Den gemen­sam­ma näm­na­ren ovett sam­man­hang­et är […]
2016-07-07
samtala

Tid för samtal

Att sam­ta­la, verk­li­gen sam­ta­la för­ut­sät­ter tid och närvaro   Tid för sam­tal. Ta dig tid för att verk­li­gen sam­ta­la med dina med­män­ni­skor. Det ger både dig […]
2016-01-22
Mod att misslyckas

Mod att miss­lyc­kas för att nå dina mål och din längtan

Per­son­lig utveck­ling – en natur­lig del av livet Vi utveck­las från det att vi föds. Vi får erfa­ren­he­ter av livet, som­li­ga av dem påver­kar oss mer än […]
2016-01-11
Årsbokslut

Per­son­ligt bokslut

Före­tag gör inven­te­ring­ar, ibland fler gång­er per år. Inven­te­ring­ar­na ger en över­blick över före­ta­gets sta­tus och lig­ger till grund för före­ta­gets kom­man­de inve­ste­ring­ar och aktiviteter. Så […]
2015-11-21
Hälsa

Med små medel kan du själv öka din hälsa

Häl­sa är färskvara Med små medel kan du själv påver­ka din häl­sa och ditt väl­be­fin­nan­de. Att göra det­ta i före­byg­gan­de syf­te inne­bär inte bara att du […]
2014-06-27
Fysisk aktivitet

Fysisk akti­vi­tet

Många är vi som tän­ker att jag har inte tid, inte ork, inte lust, inte nu, sedan ska jag….ja, undan­flyk­ter­na kan var många. Men det hand­lar om […]
2014-05-23
Livscoaching

Livs­o­aching - Red­skap för ditt per­son­li­ga ledarskap

Livscoaching - Red­skap för ditt per­son­li­ga ledarskap Livscoaching hand­lar om dit per­son­li­ga ledar­skap. Det hand­lar om resur­ser och mod för att leda sig själv genom livets utma­ning­ar […]
2014-05-19
Vad gör en coach

Vad gör en coach, egentligen?

Coach- bära fram möj­lig­he­ter och potential Ordet coach kom­mer från ungers­kans kocsi, vil­ket bety­der en vagn från byn Kocs. Kocs var på 1500-talet känt för att […]
2014-04-28
Hot eller möjlighet

För­änd­ring och utveck­ling - Hot eller möjlighet?

För­änd­ring och utveck­ling - Hot eller möjlighet? För­änd­ring och utveck­ling är nära sam­man­knip­pat med hot och möj­lig­het. Bru­kar du rea­ge­ra med ils­ka, avstånds­ta­gan­de, ifrå­ga­sät­tan­de eller mot­ar­be­tan­de […]