Om Novus - Novus- utveckling och möjligheter

Novus- Utveck­ling och möjligheter

Utveck­ling har i alla tider varit en del i män­ni­skans driv­kraft i livet.

Novus bety­der ny- och det är just den käns­lan jag öns­kar att du tar med dig från våra möten.
Det hand­lar inte att bli någon annan- det hand­lar om att kän­na dig pånytt­född som dig själv, att få ny inspi­ra­tion och moti­va­tion till att ta de steg som är vik­ti­ga för att du ska kän­na att du lever ett liv som känns menings­fullt och rikt för just dig. Det hand­lar om livs­kva­li­tet på dina villkor.

Per­son­lig coaching, stress­han­te­ring och mas­sage ger dig verk­tyg för per­son­ligt väx­an­de och välbefinnande.

Kva­li­tet och per­son­ligt bemötande

Då du anli­tar mig kan du kän­na dig trygg med min kom­pe­tens, ett pro­fes­sio­nellt och per­son­ligt bemö­tan­de. Många års erfa­ren­het och vida­re­ut­bild­ning gör att jag kan erbju­da dig ett möte som är anpas­sat efter dina behov.

Jag har arbe­tat med per­son­lig utveck­ling och frisk­vård sedan 1990.

Jag har stor erfa­ren­het av möten med män­ni­skor i kli­ent­mö­ten, före­läs­ning­ar och utbildningar.

 • ICF Cer­ti­fi­e­rad Coach (PCC)
 • Med­lem i ICF och föl­jer dess etis­ka riktlinjerna
 • Arbe­tat med sam­tal och för­änd­rings­pro­ces­ser sedan 1996
 • Arbe­tat som hand­le­da­re och utbil­da­re i utbild­nings­sam­man­hang med fokus på sam­tal och för­änd­rings­pro­ces­ser sedan 2000
 • Dri­ver ICF god­känd coach­ut­bild­ning sedan 2012
 • Cer­ti­fi­e­rad mas­sör -Branschrå­det Svensk massage
 • Arbe­tat med frisk­vår­dan­de mas­sage sedan 1999
 • Med­lem i Kom­ple­mentär­me­di­cins­ka Riksförbundet
 • Ansvars­för­säk­rad

Marie-Louice Wal­lin

 • ICF Cer­ti­fi­e­rad Coach (PCC)
 • Stresspe­da­gog
 • Cer­ti­fi­e­rad massör
 • Före­lä­sa­re
 • Utbil­da­re
PCC
Cert massör

Län­kar- Kom­pe­ten­ta samarbetspartners

Jag har gläd­jen att sam­ar­be­ta med fle­ra kom­pe­ten­ta sam­ar­bets­part­ners - du ser län­kar till dem här

Novus Coach­ut­bild­ning

Folk­u­ni­ver­si­te­tet

ICF Inter­na­tio­nal Coaching Federation

KMR– Kom­ple­men­tär Medi­cins­ka Riksförbundet

Branschrå­det Svensk Massage

Acti­way

Frisk­vårds­ku­pong­er

Well­net (Friskvårdserbjdanden.se)