Massage - Novus- utveckling och möjligheter

Massage -för ditt välbefinnande Mju­ka­re musk­ler - fri­a­re tanke 

Mas­sage - en fin gåva till dig själv i en utma­nan­de tid

Ge dig själv avslapp­ning och åter­hämt­ning genom en avkopp­lan­de mas­sa­ge­be­hand­ling.  Ett lugnt sin­ne och avspän­da musk­ler är en myc­ket god grund för häl­sa, hel­het och väl­be­fin­nan­de. Posi­ti­va och väl­kän­da effek­ter av mas­sage är bl.a. mins­kad stress, bätt­re mat­smält­ning, bätt­re sömn, mins­kad värk och trött­het, ökad rör­lig­het i leder och ett lät­ta­re sinne.

Jag har arbe­tat med frisk­vår­dan­de, före­byg­gan­de och behand­lan­de mas­sage sedan 1990 och är diplo­me­rad mas­sa­ge­te­ra­peut samt cer­ti­fi­e­rad mas­sör genom Branschrå­det Svensk Mas­sage. När du väl­jer mig som mas­sör kan du kän­na dig trygg med att få kom­pe­tens, erfa­ren­het och ett per­son­ligt bemötande.

Jag erbju­der oli­ka for­mer av mas­sage för både fysis­ka och stress­re­la­te­ra­de besvär. Behand­ling­ar­na utgår all­tid från din dags­form och dina behov.

Marie-Louice har en stor empa­tisk för­må­ga och ger en opti­malt avkopp­lan­de och väl­gö­ran­de behand­ling för både kropp och själ.

Kata­ri­na

Mas­sa­ge­be­hand­ling­ar hos Novus

Jag erbju­der mas­sage med fokus på väl­be­fin­nan­de och åter­hämt­ning. Väl­kom­men till en lugn stund i fina loka­ler i Fal­ken­bergs­ka kvar­nen, centralt i Västerås.

Du får en stund för dig själv mitt i var­da­gen där du tar hand om dig själv och får åter­hämt­ning. Du tar hand om din kropp och ditt sin­ne. Du vilar sam­ti­digt som du lad­dar dina bat­te­ri­er. Du lan­dar sam­ti­digt som du kän­ner dig upp­lyft. En mas­sa­ge­be­hand­ling är helt enkelt en klok inve­ste­ring i dig själv!

Många års erfa­ren­het och ett stort intres­se för vida­re­ut­bild­ning gör att jag kan erbju­da dig en behand­ling som är anpas­sad efter just dina behov.

 

Omtyck­ta behandlingar:

  • Varm avslapp­nings­mas­sage; 75 minuter
    Ryt­misk och avslapp­na­de behand­ling med varm laven­del­dof­tan­de olja för avslapp­ning och stressreduktion
  • Klas­sisk mas­sage; 60 minu­ter / 30 minuter
    Djup­gå­en­de mus­kel­mas­sage; för avslapp­ning och mins­kad muskelspänning.
Massage

Lugn och läkning

Mas­sage har många posi­ti­va effek­ter för både kropp och sin­ne och fri­sät­ter oxy­to­cin, krop­pens eget ”lugn-och-ro-hor­mon”. Oxy­to­cin gör oss lunga och har­mo­nis­ka och hjäl­per till att mins­ka stress och oro.

Det­ta hor­mon påver­kar även vår inter­ak­ti­va för­må­ga på ett posi­tivt vis. När vi kän­ner oss lug­na och har­mo­nis­ka blir vi vän­ligt inställ­da till män­ni­skor i vår omgiv­ning, tar lät­ta­re in ny kun­skap och får enkla­re att han­te­ra påfrest­ning­ar och för­änd­ring­ar. Oxy­to­cin har även vik­ti­ga funk­tio­ner vid krop­pens åter­häm­tan­de och åter­upp­byg­gan­de pro­ces­ser, t.e.x. för repro­duk­tion av cel­ler, nor­ma­li­se­ring av hor­mo­nel­la nivå­er samt för sömn och matsmältning.

Frisk­vårds­bi­drag

Främ­ja din häl­sa och använd ditt frisk­vårds­bi­drag till väl­gö­ran­de mas­sa­ge­be­hand­ling­ar hos Novus.

Föl­jan­de frisk­vårds­bi­drag kan användas:

Acti­way

Frisk­vårds­ku­pong­er

Well­net (Friskvårdserbjdanden.se)

Häl­so­re­surs