Massage - Novus- utveckling och möjligheter

"Marie-Louice har en stor empa­tisk för­må­ga och ger en avkopp­lan­de och väl­gö­ran­de behand­ling för både kropp och själ." / Katarina 

Mas­sage för avslapp­ning och återhämtning

Kän­ner du dig stres­sad och trött? Har du ömman­de och vär­kan­de muskler?
Mas­sage har många posi­ti­va effek­ter för kropp och själ

Mas­sage fri­sät­ter krop­pen eget lugn- och ro hor­mon- oxytocin.
Det­ta hor­mon är myc­ket vik­tigt för att hjäl­pa krop­pen att mins­ka stress och oro.
Oxy­to­ci­net gör oss lunga och har­mo­nis­ka- och påver­kar vår inter­ak­ti­va för­må­ga posi­tivt- vi blir väl­vil­ligt inställ­da till män­ni­skor i vår omgiv­ning. Då vi kän­ner oss lug­na och har­mo­nis­ka har vi lät­ta­re att han­te­ra för­änd­ring­ar, ta in ny kun­skap och han­te­ra påfrestningar.

Oxy­to­ci­net har ock­så en vik­tig funk­tion då det gäl­ler krop­pens åter­häm­tan­de och åter­upp­byg­gan­de pro­ces­ser- så som repro­duk­tion av cel­ler, nor­ma­li­se­ring av hor­mo­nel­la nivå­er, mat­smält­ning och sömn.

Mas­sa­ge­be­hand­ling­ar hos Novus

Jag är diplo­me­rad mas­sa­ge­te­ra­peut och av Branschrå­det Svensk Mas­sage cer­ti­fi­e­rad massör

Jag erbju­der dig en indi­vi­du­ell behand­ling uti­från dina behov.

 • Varm avslapp­nings­mas­sage 75 min
  Ryt­misk och avslapp­na­de behand­ling med varm laven­del­dof­tan­de olja - för avslapp­ning och stressreduktion
 • Klas­sisk mas­sage 60 min / 30 min
  Djup­gå­en­de mus­kel­mas­sage - för mins­kad mus­kel­spän­ning och avslappning

Bot och läk­ning i alla tider

Posi­ti­va effekter

 • Ökad avslapp­ning
 • Redu­ce­ring av stress
 • Bätt­re matsmältning
 • Bätt­re sömn
 • Mins­kad värk och trötthet
 • Ökad rör­lig­het i leder

Hip­po­kra­tes sade på 400-talet f. Kr att läka­re bor­de använ­da mas­sage som botemedel.

I en kine­sisk bok från 2700 f.kr kan vi läsa:” Genom att tidigt på mor­go­nen, efter nat­tens sömn,när blo­det är lugnt och sin­ne­la­get gott, stry­ka huden med handflatan,motverkar man för­kyl­ning, hål­ler orga­nen vid god vigör och före­byg­ger smär­re åkommor”

Frisk­vårds­bi­drag

Din mas­sör

Jag erbju­der mas­sage med fokus på väl­be­fin­nan­det och åter­hämt­ning, Varmt väl­kom­men till en lugn stund i fina loka­ler i Fal­ken­bergs­ka kvar­nen, Västerås.

Då du väl­jer mig som din mas­sör kan du kän­na dig trygg med min kom­pe­tens, ett pro­fes­sio­nellt och per­son­ligt bemö­tan­de. Många års erfa­ren­het och ett stort intres­se för vida­re­ut­bild­ning gör att jag kan erbju­da dig en behand­ling som är anpas­sad efter dina behov.

Jag har arbe­tat med frisk­vår­dan­de, före­byg­gan­de och behand­lan­de mas­sage sedan 1990.

Jag är av Branschrå­det Svensk Mas­sage Cer­ti­fi­e­rad Massör

Min egen skö­na stund. Lät­ta­re att slapp­na av. Ger min kropp vad den behö­ver. Gott sam­ar­be­te kropp –själ kom­bi­na­tion.  M-L du har hela tiden utveck­lat ditt yrkes­kun­nan­de, vil­ket gag­nar oss kun­der. /Kvinna

Marie-Louice är myc­ket yrkes­skick­lig och väl­ut­bil­dad. Där­till har hon en stor empa­tisk för­må­ga och det­ta sam­man­vävt ger en opti­malt avkopp­lan­de och väl­gö­ran­de behand­ling för både kropp och själ. Jag byg­ger mitt omdö­me på den långa tid (12 år!) Marie-Louice givit mig behand­ling.  Mina var­mas­te rekom­men­da­tio­ner ger jag hen­ne! / Karin. S 

Marie-Lou­i­se har lång erfa­ren­het som mas­sör och är stän­digt under fort­bild­ning vil­ket märks tyd­ligt i hen­nes behand­ling­ar där hon bla är myc­ket duk­tig på att hit­ta de stäl­len på krop­pen som behö­ver extra upp­märk­sam­het med djup­gå­en­de behand­ling och vid behov även ge en skön och avslapp­nan­de mas­sage. Jag kan varmt rekom­men­de­ra hen­ne / Janeth 

Mer att läsa om massage