Stresshantering

Stresshantering handlar inte bara om att motverka stress – det handlar om att skapa förutsättningar för ökad livskvalitet och energi i ett livslångt perspektiv. Stresshantering spänner över flera områden och handlar om förändring i livsstil och beteende, t.ex. kost, motion, alkohol och rökvanor, förändring av psykologiska strategier för att hantera stress.

 

Stresshantering – stärk dina skyddsfaktorer

I den individuella stresshanteringen startat vi med en kartläggning av den aktuella situationen för att hitta dina stressorer – vad är det som skapar stress hos dig? Vi arbetar fram en konkret handlingsplan för hur du ska skapa en mer balanserad situation och på ett hållbart och långsiktigt sätt hushålla med din energi och dina resurser.

Har du bestämt dig för ett liv med mindre stress och mer harmoni? Vet du inte hur du ska ta dig dit?

– Kartläggning av nuläget och önskat läge
–  Vi identifierar dina stressorer
–  Personlig handlingsplan för hur du ska minska den stadliga stressen i din tillvaro.
–  Stöd i att genomföra och följa upp handlingsplanen
–  Du får kunskap om stress och hur den påverkar dig, både på det fysiska och psykiska planet – ökad kunskap är viktiga redskap för att skapa hållbara förändringar

 

Stress – en del av vår vardag

Stress har alltid varit en del människans vardag och levnads villkor. Stress är både livsnödvändigt och hälsosamt Stress kan fungera som motivation och drivkraft för utveckling och prestation. I grunden är stress en naturlig biologisk reaktion som ger extra kraft och energi för att klara svårare situationer. Lagom och regelbunden stress är kanske en av de viktigaste resurserna för ett kvalitetsfyllt liv i god hälsa. Det som är farligt för oss är inte stressen i sig utan bristen på vila och återhämtning.

Vad som helst kan stressa vem som helst av vilken anledning som helst. Människor är komplexa – vad som skapar stress kan variera kraftigt mellan individer och över tid för en och samma individer. Inom stressforskningen beskrivs stress som ett tillstånd då vi inte har eller upplever oss inte ha de resurser för att leva upp till de krav omgivningen eller vi själva ställer på oss. Dessa resurser handlar inte bara brist på tid. Sjukdom – egen eller anhörigs, ekonomi, arbetslöshet, för stor arbetsbörda, understimulering, ensamhet, låg självkänsla är exempel på livssituationer som kan skapa stress.

WHO menar att psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar är de ledande generella orsakerna till för tidig död i Europa. WHO säger vidare att många av de vanligaste sjukdomarna hos vuxna (hjärt-kärlsjukdomar, typ 2 diabetes, mental ohälsa och långvarig smärta) kan i 40-70 % kopplas till stress i kombination med ogynnsam och ohälsosam livsstil.

Återhämtning

Det som är farligt för oss är inte stressen i sig utan bristen på vila och återhämtning. Normalt så återställer sig kroppen efter en stressituation. Det parasympatiska nervsystemet som är inriktat på vila och återhämtning aktiveras vid vila och avslappning, detsamma gäller ämnesomsättningen och immunsystemet. Regelbunden vila och återhämtning är av stor vikt för att kroppens system ska fungera optimalt. Ju längre tid stressen pågått desto längre tid kan det ta att balansera kroppen igen.

strand_tofflor

Det som är farligt för oss är inte  stressen i sig
utan bristen på vila och återhämtning

Skriv gärna din kommentar här: